Gecoro

Wat doet de Gecoro?

De Gecoro, of voluit Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, is het adviesorgaan voor de ruimtelijke ordening in onze gemeente. De voornaamste opdrachten van de commissie bestaan uit:

  • advies verlenen
  • opmerkingen en voorstellen geven over de ordening van de ruimte
  • planning

De commissie kan ook bepaalde aanvragen voor omgevingsvergunningen of verkavelingsaanvragen adviseren.

Samenstelling

De Gecoro wordt elke zes jaar opnieuw samengesteld en bestaat deels uit deskundigen inzake ruimtelijke ordening (of materies daarmee rechtstreeks verwant) en deels uit vertegenwoordigers van de voornaamste maatschappelijke geledingen binnen de gemeente.

Werking

De Gecoro vergadert minstens twee keer per jaar. Normaal gezien op de laatste woensdag van de maand, tenzij de agenda een andere datum vereist.

De voornaamste taken van de gecoro liggen op het vlak van planning. Zo werd de commissie verschillende malen geconsulteerd bij de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS). Bij de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) is het advies van de Gecoro decretaal vereist. Ook bij een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (bvb. gemeentelijke bouwcode) verleent de Gecoro advies. Tot slot kan de Gecoro op vraag van de gemeente of uit eigen beweging adviezen geven over vergunningsaanvragen en verder over alle zaken die een link hebben met ruimtelijke ordening.