Mobiliteitsraad

Mobiliteitsraad

Wat is het?

De mobiliteitsraad is één van de adviesraden die actief is in de gemeente.

Enkele taken van de mobiliteitsraad zijn:

 • Advies uitbrengen over de hoofdlijnen van het beleid met betrekking tot de mobiliteit.
 • Bijdragen tot het vormen van een beleidsvisie en het formuleren van de krachtlijnen van het te voeren beleid inzake mobiliteit.
 • De maatschappelijke ontwikkelingen op het vlak van mobiliteit volgen en interpreteren.
 • Mobiliteitsknelpunten onderzoeken en voorstellen tot oplossingen uitwerken.
 • Advies uitbrengen over voorontwerpen met betrekking tot mobiliteit, verkeersinfrastructuur of over projecten, die een belangrijke weerslag hebben op mobiliteit, ongeacht het beleidsdomein (herinrichtingsplannen, verkeerreglementeringen, RUP, bouwvergunningen, verkavelingen,…).
 • Reflecties leveren over beleidsnota's over mobiliteit (fietsbeleidsplan, mobiliteitsplan, ruimtelijke ordening, gemeentelijk ruimtelijk structuurplan …).
 • Advies uitbrengen over beleidsvoornemens, beleidsplannen en in voorbereiding zijnde regelgeving op bovenlokaal of gemeente overschrijdend niveau (vb. tramverlenging).

Meer informatie vind je onderaan deze pagina, bij Huishoudelijk reglement Mobiliteitsraad.

Voor wie is het?

Iedereen die geïnteresseerd is in mobiliteit en mee wil werken aan de ondersteuning en beleidsvorming ervan kan vrij toetreden tot de mobiliteitsraad.

Waar kan je terecht?

Secretaris adviesraad: tine.vanham@boechout.be

Wat zijn de stappen?

 • Een oproep voor kandidaten zal gebeuren via de gemeentelijke communicatiekanalen.
 • Je kan een kandidatuur met contactgegevens en motivatie richten naar de secretaris van de adviesraad.
 • De secretaris van de raad zal de ingediende kandidaatstellingen nakijken op correctheid en volledigheid.
 • Wanneer je kandidaatstelling in aanmerking komt, word je uitgenodigd op de eerstvolgende bijeenkomst van de raad en wordt er beslist over de aanvaarding.