Politiecollege

Bevoegdheden

De belangrijkste bevoegdheden zijn:

 • Het dagelijks beheer en bestuur van de politiezone
 • Het beheer van de inkomsten, de afgifte van bevelschriften tot betaling van de uitgaven van de politiezone en het toezicht op de boekhouding
 • De toewijzing van de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen of diensten
 • Per kwartaal verificatie van de kas van de bijzondere rekenplichtige
 • Het voeren van rechtsgedingen waarbij de politiezone hetzij als eiser, hetzij als verweerder betrokken is
 • Het beheer van de eigendommen, alsmede de vrijwaring van rechten
 • Het toezicht op de bezoldigde beambten
 • Het voordragen van de bijzondere rekenplichtige aan de politieraad, het uitoefenen van gezag over de rekenplichtige
 • Het aanduiden van een vervangende korpschef
 • De voordracht van een korpschef
 • Het verlenen van gemotiveerd advies over verlenging van het mandaat korpschef
 • Het bevestigen en naleven openbaarheid der besluiten van de politierad
 • Het uitvoeren en bekendmaken van politiebesluiten, verordeningen en reglementen
 • Het tuchttoezicht van de leden van de lokale politie

De vergadering

Het politiecollege vergadert zo dikwijls de spoedige afhandeling van de zaken dit vereist. De stemmen in het politiecollege worden over de burgemeesters verdeeld naar evenredigheid van de minimum politiedotatie die hun gemeente in de meergemeentenzone inbrengt. De eerste twee jaar volgend op het jaar waarin de lokale politie opgericht is, wordt het aantal stemmen echter bepaald naar evenredigheid van de nettolast voor functie justitie en politie opgenomen in de laatst vastgestelde en goedgekeurde jaarrekeningen van elke gemeente.
In totaal zijn er in het politiecollege 100 stemmen te verdelen over de burgemeesters. Voor de zone Minos betekent dat, berekend op de gegevens van de jaarrekeningen van 1999, dat de burgemeesters respectievelijk over volgend aantal stemmen beschikken: Mortsel 50, Boechout 13, Borsbeek 11, Wommelgem, 13 en Wijnegem 13. Diezelfde evenredige verdeling van stemmen wordt dus ook overgenomen bij stemmingen van de politieraad over de begroting van de meergemeentenzone. Voor de verdeling van de stemmen in het politiecollege wordt uitdrukkelijk de minimum politiedotatie als basis genomen, zodat een eventueel in het politiecollege en bij de stemming over de begroting.