Openbaarheid van bestuur

Wat is openbaarheid?

Elke overheid is verplicht haar burgers zo goed mogelijk te informeren. Dat kan op twee manieren. Enerzijds geeft de gemeente een infoblad (#boechoutbeweegt) uit, maakt ze brochures en verzorgt ze een website. Anderzijds kan de burger zelf vragen om bepaalde documenten te mogen inkijken. Dit inzagerecht wordt gegarandeerd door de wetgeving op de openbaarheid van bestuur. Iedereen kan bestuursdocumenten raadplegen. Burgers kunnen deze documenten inzien, er uitleg over vragen of er een kopie van opvragen.

Belangrijk is wel te weten dat deze openbaarmaking zich beperkt tot bestaande documenten. Je kunt de gemeente dus niet vragen overzichten, berekeningen enzovoort te maken. In principe zijn alle bestuursdocumenten openbaar. Soms bevatten deze documenten echter informatie waarin andere belangen zijn vervat (bv. privacy). Om deze belangen te beschermen, voorziet de wetgeving uitzonderingen op de openbaarheid. In de praktijk komt het erop neer dat de documenten waarop een aanvraag tot openbaarmaking betrekking heeft, stuk voor stuk moeten worden onderzocht om na te gaan of de uitzonderingen hier niet op van toepassing zijn.

Hoe kun je een document opvragen?

Met het onderstaande formulier vraag je toestemming voor inzage, afschrift en/of uitleg van een bestuursdocument. Een bestuursdocument is de drager, in welke vorm ook, van informatie waarover een instantie beschikt. Bestuursdocumenten kun je dus in een zeer ruime zin interpreteren: schriftelijke stukken, databankuittreksels, foto’s, notulen, statistieken, geluid- en beeldopnamen, contracten …

De aanvraag en de behandeling van de aanvraag tot inzage van bestuursdocumenten gebeuren conform het Vlaams Decreet van 26 maart 2004 betreffende openbaarheid van bestuur. Inzage en uitleg zijn kosteloos. De kostprijs per kopie is bepaald in het retributiereglement ‘retributie voor administratieve prestaties’.

Uiteraard is het recht op inzage niet onbeperkt en gelden een aantal uitzonderingen, bijvoorbeeld om het recht op privacy van burgers en het recht op bescherming van intellectuele eigendommen van bedrijven veilig te stellen. Op de website ‘openbaarheid.vlaanderen.be’ kun je meer lezen over het recht om bestuursdocumenten in te kijken.

Je aanvraag wordt in een register genoteerd. De dienst die het gevraagde bestuursdocument bezit, onderzoekt je aanvraag. Je ontvangt een antwoord binnen de 15 dagen nadat de aanvraag in het register is ingeschreven. Deze termijn kan worden verlengd tot 30 dagen indien de informatie niet tijdig kan worden verzameld. Je wordt hiervan op  de hoogte gesteld.