Verslagen van college en vast bureau

De gemeente Boechout publiceerde in het verleden alle verslagen van de colleges van burgemeester en schepenen. Daar is sinds begin 2019 verandering in gekomen. Waar de gemeente vroeger de volledige verslagen publiceerde, staan nu enkel nog de lijsten met besluiten van het college van burgemeester en schepenen, met een beknopte omschrijving, op de website. Hiervoor zijn twee redenen: enerzijds het decreet lokaal bestuur en anderzijds de wet op de gegevensbescherming (GDPR).

Het decreet lokaal bestuur is op 1 januari 2019 in werking getreden en kwam in de plaats van het vroegere gemeentedecreet en OCMW-decreet. In het decreet lokaal bestuur staat omschreven hoe lokale besturen de verslagen van bestuursvergaderingen (zoals college, gemeenteraad …) moeten communiceren aan de inwoners en wat er op een gemeentelijke website moet komen. Concreet moet de lijst met besluiten van het college van burgemeester en schepenen gepubliceerd worden, met een beperkte omschrijving. Dit geldt ook voor de besluitenlijst van het vast bureau.

Hiermee voldoet de gemeente aan haar plicht van ‘actieve openbaarheid’: overheidsdiensten moeten voldoende en duidelijk informeren over hun beleid, regelgeving en dienstverlening. Elke instantie is verplicht om de bevolking of betrokken doelgroep systematisch, correct, tijdig, evenwichtig en op een verstaanbare wijze informatie te geven over haar aanbod. Dat is het principe van actieve openbaarheid. De overheid neemt hier zelf het initiatief om te informeren. In Boechout worden verschillende communicatiemiddelen gebruikt om hieraan te voldoen: persberichten, nieuwsberichten op de website, infopagina's op de website, nieuwsbrief, sociale media en het infoblad #boechoutbeweegt. (Lees onderaan verder over ‘passieve openbaarheid’.)

De GDPR, ook Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG genoemd, is een Europese verordening en gaat over het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers. Ook hier moeten we rekening mee houden.

Lees hier meer over de GDPR: https://gdpr-eu.be/wat-is-gdpr/

Omwille van de GDPR worden de collegebesluiten en de besluiten van het vast bureau niet meer volledig weergegeven en worden persoonsgegevens enkel vermeld indien dit nodig is.

De besluitenlijst van het college vind je hier: https://boechout.meetingburger.net/cbs

De besluitenlijst van het vast bureau vind je hier: https://boechout.meetingburger.net/vabu

Dit neemt niet weg dat de gemeente ook het principe van passieve ‘Openbaarheid van Bestuur’ naleeft. Als burger heb je het recht om een bestuursinstantie te vragen om inzage, uitleg of een afschrift te bezorgen van bestuursdocumenten. Dat is het principe van passieve openbaarheid. De overheid geeft je toegang tot documenten op vraag en volgens bepaalde voorwaarden. Meer informatie hoe dat in Boechout geregeld is, naast een aanvraagformulier om inzage te krijgen in bestuursdocumenten, vind je op deze pagina: https://www.boechout.be/over-boechout/diensten/communicatie/inzage-bestuursdocumenten.