Concessie begraafplaats

Wat is het?

Een grafconcessie is een soort ‘gebruiksrecht’.

Op de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Boechout kan een grafconcessie van een periode van 30 jaar worden aangegaan voor maximaal 2 personen (de overledene en de echtgeno(o)t(e), bloed- of aanverwanten, levensgezel of iemand anders).

Begraven met grafconcessie kan op verschillende manieren:

  • in volle grond
  • in het urnenveld

Voor wie is het?

De aanvraag voor een grafconcessie mag worden ingediend door de betrokkene zelf, door een familielid of door een derde.

Verdere voorwaarden zijn opgenomen in het gemeentelijk reglement op de begraafplaatsen.

Wat moet je meebrengen?

Bij de aanvraag: ingevuld aanvraagformulier

Wat kost het?

In het retributiereglement op de begraafplaatsen vind je alle tarieven.

Wat zijn de stappen?

  • Je vult het aanvraagformulier in. Je kan het "aanvraagformulier grafconcessie" hieronder downloaden of je kan het formulier ophalen bij de dienst burger.
  • Je bezorgt het volledig ingevulde formulier aan de medewerker van de dienst burger.
  • De medewerker gaat na of jouw aanvraag volledig en correct is ingevuld en controleert of de categorie en type van concessie beschikbaar is. De concessies worden verleend volgens de voorwaarden van het gemeentelijkreglement en het retributiereglement, zoals deze gesteld zijn op ogenblik van de concessieaanvraag. De aanvragen worden in volgorde van ontvangst behandeld.
  • De dienst burger legt jouw aanvraag samen met een advies voor aan het college van burgemeester en schepenen.
  • Het college van burgemeester en schepenen beslist over het wel of niet toestaan van de grafconcessie. De duur van de concessie begint te lopen op de datum van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.
  • Je ontvangt een collegebesluit en een factuur.
  • Na ontvangst van je betaling is de concessie definitief.
  • De concessie kan op uitdrukkelijke aanvraag vóór het verstrijken van de termijn hernieuwd worden. De concessiehernieuwing wordt toegestaan onder de voorwaarden die zijn vastgesteld in het gemeentelijk reglement en het retributiereglement, die gelden op ogenblijk van de aanvraag tot hernieuwing. Een concessie kan ook voortijdig beëindigd worden. Een formulier hiervoor kan je hieronder terugvinden.