Korting gas en elektriciteit

Korting gas en elektriciteit

ENERGIELEVERING - SOCIALE MAXIMUMPRIJS GAS EN ELEKTRICITEIT

Omschrijving

Sommige gezinnen en personen genieten van verlaagde elektriciteits- en aardgasprijzen: de sociale maximumprijzen of sociale tarieven. Deze tarieven liggen een stuk lager dan de normale elektriciteits- en gasprijzen.

Ook wanneer je een budgetmeter hebt, kan je genieten van de sociale maximumprijzen als je behoort tot één van de categorieën van rechthebbenden.

Voorwaarden

ofwel een of meerdere personen op uw domicilieadres ontvangen van het OCMW:

 • ofwel een leefloon
 • ofwel een financiële maatschappelijke dienstverlening gelijkgesteld aan het leefloon
 • ofwel een maatschappelijke steun die geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald door de federale staat
 • ofwel een voorschot op:

     ° ofwel een inkomensgarantie voor ouderen (IGO)
     ° ofwel een tegemoetkoming voor gehandicapten

 • ofwel een of meerdere personen op uw domicilieadres ontvangen van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid:

    ° ofwel een tegemoetkoming aan gehandicapten voor een blijvende arbeidsongeschiktheid of invaliditeit van minstens 65 %
    ° ofwel een inkomensvervangende tegemoetkoming
    ° ofwel een integratietegemoetkoming
    ° ofwel een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
    ° ofwel een tegemoetkoming voor hulp van derden
    ° ofwel een bijkomende kinderbijslag voor kinderen die getroffen zijn door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van minstens 66 %

 • ofwel een of meerdere personen op uw domicilieadres ontvangen van de Rijksdienst voor Pensioenen:

   ° ofwel een inkomensgarantie voor ouderen (IGO)
   ° ofwel een gewaarborgd inkomen voor bejaarden
   ° ofwel een tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65 % (aanvullende tegemoetkoming of tegemoetkoming ter aanvulling van het gewaarborgd inkomen)
   ° ofwel een tegemoetkoming voor hulp van derden

 • of je bent sociale huurder in een appartementsgebouw, in dit geval is het sociaal tarief alleen van toepassing op aardgas, en:

    ° de verwarming op aardgas komt via een gemeenschappelijke installatie
    ° de woningen worden verhuurd voor sociale doeleinden door een sociale huisvestingsmaatschappij

Je hebt geen recht op het sociaal tarief, zelfs niet wanneer u voldoet aan een van de bovenstaande voorwaarden, voor:

 • aansluitingen van tweede verblijfplaatsen (andere adressen dan uw domicilieadres)
 • aansluitingen van gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen
 • aansluitingen van professionele verbruiker (zelfstandige of bedrijf)
 • tijdelijke aansluitingen

Aanvragen

Waar?

Rechtstreeks bij de elektriciteits- en gasmaatschappij

Hoe?

Wanneer je op grond van een van de eerste 3 categorieën recht hebt, wordt het sociaal tarief automatisch toegekend.

Is dit niet het geval, dan kan je het sociaal tarief zelf aanvragen bij uw leverancier. Je overhandigt de leverancier dan een attest dat je tot één van de categorieën behoort.

Bedrag?

Het sociaal tarief bedraagt minder dan het normale tarief.

2 maal per jaar stelt de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) het sociale tarief vast op basis van de laagste commerciële tarieven van leveranciers van elektriciteit en aardgas.

Alle energieleveranciers en distributienetbeheerders hanteren hetzelfde sociaal tarief en moeten dit aan de rechthebbenden toekennen.

Wanneer je recht hebt op het sociaal tarief, betaal je ook geen huur voor elektriciteits- of aardgasmeter.

Je vindt het actuele bedrag van deze maximumprijs op de website van de CREG, de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (doorklikken op: actuele maand)

raadpleeg de sociale maximumprijzen voor elektriciteit op de website van de CREG
raadpleeg de sociale maximumprijzen voor gas op de website van de CREG 

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • attest van de Federale Overheidsdienst, Rijksdienst voor Pensioenen of het OCMW

Contacteer

Organisatie Multimedia Contact Center van de FOD Economie
Adres Vooruitgangsstraat 50
1210 Brussel 
Tel 0800 120 33 (gratis telefoonnummer)
Fax 0800 120 57 (gratis faxnummer)
E-mail info.eco@mineco.fgov.be