Inkomensvervangende tegemoetkoming

Omschrijving

Mensen met een handicap kunnen niet altijd een voldoende inkomen verwerven. Zij hebben recht op een minimuminkomen, de inkomensvervangende tegemoetkoming. Het bedrag hangt af van de gezinssituatie.

Voorwaarden

 • Je bent tussen 21 en 65 jaar
 • Je bent wegens een handicap niet meer in staat meer dan een derde te verdienen van wat een gezonde persoon, door uitoefening van een beroep, op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen
 • Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister (uitzondering: onderdanen van de Europese Unie, vluchtelingen, staatlozen of onderdanen van een aantal landen waarmee een overeenkomst is afgesloten, kunnen toch een aanvraag indienen)
 • Je verblijft permanent in België
 • Je mag hoogstens 90 dagen per kalenderjaar in één of meerdere keren in het buitenland verblijven
 • Bij de berekening van de tegemoetkoming wordt rekening gehouden met je inkomen en dat van je partner

Aanvragen

Waar?

Doorgaans vraag je de tegemoetkoming aan bij het gemeentebestuur van de gemeente waar de persoon met een handicap is ingeschreven in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister. Sommige gemeentebesturen geven deze bevoegdheid door aan het OCMW. Je kan de tegemoetkoming ook aanvragen bij je ziekenfonds.

Hoe?

 • Je vraagt de tegemoetkoming aan bij het gemeentebestuur, het OCMW of uw ziekenfonds
 • Je kan je laten vertegenwoordigen door een persoon aan wie je volmacht geeft
 • Je vraagt de toelage aan vóór je 65 jaar wordt

Bedrag?

Je behoort, afhankelijk van je graad van zelfredzaamheid, tot 1 van de 3 categorieën. Naargelang de categorie ontvang je per jaar hoogstens:

 • categorie A: 6.413,92 euro
 • categorie B: 9.620,88 euro
 • categorie C: 12.827,84 euro

(bedragen geldig vanaf 1 december 2012)

Meebrengen

 • identiteitskaart (volmacht indien u zich laat vertegenwoordigen)
 • rekeningnummer

Bijkomende informatie

Organisatie: Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
Directie-generaal Personen met een handicap
Adres: Administratief Centrum Kruidtuin
Finance Tower
Kruidtuinlaan 50 (bus 150)
1000 Brussel

Tel 0800 987 99 (gratis nummer)