Integratietegemoetkoming

Integratietegemoetkoming

Omschrijving

Mensen met een handicap hebben vaak extra kosten om zichzelf te kunnen behelpen. Een integratietegemoetkoming helpt je deze extra kosten te dragen.

Voorwaarden

Je bent tussen 21 en 65 jaar;
Je hebt bijkomende kosten om je in het maatschappelijk leven in te passen door een vermindering van de zelfredzaamheid;
Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister;
Uitzondering: onderdanen van de Europese Unie, vluchtelingen, staatlozen of onderdanen van een aantal landen waarmee een overeenkomst is afgesloten;
Je verblijft permanent in België;
Uitzondering: een verblijf in het buitenland van maximum 90 dagen (in één of meerdere keren) per kalenderjaar is toegestaan;
Bij de berekening van de tegemoetkoming wordt rekening gehouden met jouw inkomen en het inkomen van jouw partner.

AANVRAGEN

Waar?

Doorgaans vraag je de tegemoetkoming aan bij het gemeentebestuur van de gemeente waar de persoon met een handicap is ingeschreven in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister. Sommige gemeentebesturen geven deze bevoegdheid door aan het OCMW.

Je kan de tegemoetkoming ook aanvragen bij jouw ziekenfonds.

Hoe?

Je vraagt de financiële hulp aan bij het gemeentebestuur, het OCMW of jouw ziekenfonds. Je kan je hiervoor ook laten vertegenwoordigen door een persoon aan wie je volmacht geeft.

Bedrag?

Je behoort, afhankelijk van jouw graad van zelfredzaamheid tot 1 van de 5 categorieën. Naargelang jouw categorie ontvang je per jaar hoogstens:

categorie 1 (7-8 punten): 1.148,76 euro
categorie 2 (9-11 punten): 3.914,52 euro
categorie 3 (12-14 punten): 6.254,92 euro
categorie 4 (15-16 punten): 9.112,63 euro
categorie 5 (17-18 punten): 10.337,70 euro

(bedragen geldig vanaf 1 december 2012)

Meebrengen

Identiteitskaart (volmacht indien je je laat vertegenwoordigen);
Kopie van de laatste berekening van de personenbelastingen van de aanvrager en zijn/haar partner;
Bankrekeningnummer.

Bijkomende informatie

Organisatie Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
Directie-generaal Personen met een handicap
Adres:  Administratief Centrum Kruidtuin
Finance Tower
Kruidtuinlaan 50 (bus 150)
1000 Brussel

Tel 0800 987 99 (gratis nummer)
Website DG Personen met een handicap - website
E-mail open het contactformulier van de website