Kansarmoede

Wat is het?

Een projectsubsidie kan worden verleend voor projecten die ondersteunend en versterkend werken voor maatschappelijk kwetsbare groepen, zodat zij volwaardig en menswaardig kunnen participeren in de samenleving. Maatschappelijk kwetsbare groepen zijn groepen die zich in een kwetsbare positie bevinden, omwille van financiële, lichamelijke, psychologische, sociale of andere redenen. Door hun kwetsbare positie zijn zij bovendien minder dan gemiddeld vertegenwoordigd op bepaalde maatschappelijke domeinen (zoals arbeid, onderwijs, cultuur  …).

Voor wie is het?

Subsidieaanvragers die in aanmerking wensen te komen, moeten aan volgende voorwaarden voldoen:

  • Een Boechoutse vereniging zijn of een persoon of vereniging met een duidelijke en aantoonbare band met de gemeente Boechout.
  • Het statuut hebben van een VZW of een NGO die haar  activiteiten ontwikkelt op ons grondgebied.

Verdere voorwaarden vind je terug in 'Subsidiereglement project  kansarmoede' (zie onderaan deze pagina).

Wat moet je meebrengen?

Volledig ingevulde aanvraagformulier, met gevraagde bijlagen.

Wat zijn de stappen?

  • Je kan het formulier ophalen op het secretariaat of rechtstreeks downloaden van de website.
  • Je vult het aanvraagformulier volledig in en voegt de gevraagde bijlagen toe.
  • Het volledig ingevulde formulier (met gevraagde bijlagen) bezorg je vóór 30 september aan het secretariaat: je geeft het af bij het secretariaat tegen ontvangstbewijs of je stuurt het aangetekend aan het secretariaat (contactgegevens en openingsuren vind je bij 'Praktisch', rechts bovenaan deze pagina).
  • Het secretariaat controleert of het aanvraagformulier volledig en correct ingevuld is en of de gevraagde bijlagen in orde zijn.
  • Het secretariaat legt de aanvragen voor ter advies bij de gemeentelijke stuurgroep lokaal sociaal beleid, die advies verleent over de ingediende projecten voor 31 oktober.
  • Het College van Burgemeester en Schepenen beslist over de toekenning en verdeling van de subsidies vóór 30 november.
  • Het secretariaat brengt de aanvrager op de hoogte van de beslissing van het College van burgemeester en schepenen.
  • Het gemeentebestuur betaalt de subsidie uit vóór 1 februari van het volgende jaar .