Stookoliepremie

Verwarmingstoelage - stookoliefonds

Mensen met een laag inkomen kunnen via de dienst Welzijn een beroep doen op de verwarmingstoelage van het Sociaal Verwarmingsfonds. Hierdoor kunnen ze een deel van de hogere energiekosten opvangen.

Voor wie?

  • Categorie 1: personen met recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering of OMNIO-statuut.
  • Categorie 2: personen met een laag inkomen, d.w.z. huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan € 19.566,25 verhoogd met € 3.622,34 per persoon ten laste*.
  • Categorie 3: personen met schuldoverlast die genieten van een schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling en de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

* Met persoon ten laste wordt bedoeld: een lid van het huishouden van de gerechtigde met een netto inkomen dat, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen, lager is dan € 3.380,00.

Toelagebedrag?

Het Fonds komt voor maximum 1500 liter per jaar en per gezin tussen. De maximum toelage voor 1500 liter bedraagt € 210,00.

Hoe aanvragen?

Binnen de 60 dagen na de levering moet je bij de dienst Welzijn je aanvraag indienen. Zij zullen nagaan of je voldoet aan de hierboven gestelde voorwaarden.  

De dienst Welzijn zal jou de volgende documenten vragen:

  • de kopie van de leveringsfactuur. Indien je in een gebouw met meerdere appartementen woont, vraag je aan de eigenaar van het gebouw een kopie van de factuur en een attest met vermelding van het aantal appartementen waarop de factuur betrekking heeft.

> indien je behoort tot categorie 1 en categorie 2:

  • je identiteitskaart

> indien je behoort tot categorie 3:

  • je identiteitskaart en de beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling of een attest van de persoon die de schuldbemiddeling verricht.

Informatie:

- bij de dienst Welzijn

- op www.verwarmingsfonds.be

- op het gratis nummer 0800 90 929