Vrijwilligerswerk bij de dienst Welzijn - onze visie

Vrijwilligers zijn het cement van onze samenleving. Zij zijn van onschatbare waarde. Een samenleving die niet kan rekenen op de inzet van vrijwilligers is ondenkbaar, onleefbaar en onbetaalbaar. Een duidelijke beleidsvisie op het werken met vrijwilligers is dan ook van groot belang.

Het vastleggen van een vrijwilligersbeleid is belangrijk omdat je daarmee duidelijkheid creëert. Deze helderheid is noodzakelijk voor alle partijen: vrijwilligers zelf, maar ook de beroepskrachten, de klanten/gebruikers en het bestuur. Een eenvormig en vooral duidelijk vrijwilligersbeleid biedt voor zowel de vrijwilligers als de ambtenaren en de politieke mandatarissen een houvast voor een harmonische samenwerking.

Een vrijwilliger is volgens de vrijwilligerswet iemand die gratis en vrijwillig werkt voor anderen of voor de samenleving. Bovendien doet hij/zij dit in een organisatie: een feitelijke vereniging, vzw of openbaar bestuur.

De meerwaarde van vrijwilligerswerk

De dienstverlening van de dienst Welzijn (het voormalige OCMW) van Boechout kan niet zijn wat het nu is zonder vrijwilligers.

Het is onze overtuiging dat vrijwilligerswerk een grote meerwaarde heeft in de organisatie.

Een meerwaarde voor de klanten, gebruikers: vrijwilligers komen vanuit verschillende hoeken van de samenleving met hun overtuiging en frisse kijk. Ze vervullen een brugfunctie tussen mens en samenleving, ze bieden nieuwe netwerken, ze inspireren, ze spiegelen… Cliënten en gebruikers kunnen getroffen worden door het engagement dat vrijwilligers uitdragen.

Een meerwaarde voor de vrijwilliger zelf: vrijwilligerswerk geeft een zinvolle tijdsinvulling, uitbreiden van sociale contacten en netwerken, groeikansen, ondersteuning en erkenning. Vrijwilligerswerk creëert ook betrokkenheid met mensen uit verschillende doelgroepen en maatschappelijke thema’s en biedt ruimte voor engagement en leren.

Een meerwaarde voor de dienst Welzijn: vrijwilligerswerk is complementair met het werk van professionele krachten. Vrijwilligers brengen bijzondere kwaliteiten en competenties binnen en zorgen voor een frisse, enthousiaste wind binnen de dienst Welzijn. Hun inzet versterkt en verruimt het aanbod van diensten. Dankzij de inzet van de vrijwilligers beschikken wij over extra capaciteit in het kwaliteitsvol uitvoeren van onze opdrachten.

Een meerwaarde voor de samenleving: vrijwillig engagement is een uitstekend recept tegen de verzuring en individualisering van onze maatschappij.

Vrijwilligerswerk slaat bruggen tussen arm en rijk, mensen van hier en mensen van vreemde origine, mannen en vrouwen, ouderen en jongeren. Samenwerking leidt zo tot wederzijds begrip en vertrouwen. Vrijwilligerswerk is ook op economisch vlak belangrijk. Vrijwilligers nemen heel wat nuttige en noodzakelijke taken en activiteiten op die ervoor zorgen dat diensten betaalbaar zijn en blijven.

Plaats van de vrijwilliger in de dienst Welzijn

Vrijwilligers nemen een belangrijke plaats in binnen de dienst Welzijn van Boechout. De taken die ze vervullen zijn essentieel voor de dienstverlening. Er wordt van de vrijwilligers dan ook kwaliteit verwacht, net zoals die verwachting er is bij de betaalde medewerkers. De dienst Welzijn zorgt dan ook voor de nodige randvoorwaarden om deze kwaliteit te kunnen bieden zoals duidelijke taakafspraken, logistieke ondersteuning, inspraak, participatiemomenten…. Vrijwilligers moeten hun taak ernstig nemen, maar dat kan alleen als de dienst Welzijn ook de vrijwillige medewerkers ernstig neemt. Dat wil zeggen dat de vrijwilligers binnen hun duidelijk afgebakend takenpakket inspraak hebben in die deelwerking van de dienst Welzijn. Vrijwilligers krijgen de kans om suggesties/feedback te geven over de organisatie, de werking, de medewerkers van de dienst Welzijn en hun eigen taakinhoud.  

Respect is een belangrijke waarde. Er moet enerzijds respect uitgaan van de vrijwilliger voor de dienst Welzijn. Anderzijds moeten de medewerkers van hde dienst Welzijn op hun beurt respect hebben voor en rekening houden met de competenties van de vrijwilliger. Er moet ruimte gegeven worden voor vrijwillige inzet. Openlijk samen overleggen en afstemmen, elkaar informeren, het samen opstellen en naleven van gemaakte afspraken en komen tot eensgezinde voorstellen zijn van essentieel belang voor een vlotte samenwerking en zijn een uiting van respect voor elkaar.

De dienst Welzijn van Boechout opteert expliciet voor een werking op maat van de vrijwilliger zelf. De vrijwilliger kiest de frequentie (hoe dikwijls, hoe lang…) en de mate van zijn engagement zelf. De dienst Welzijn tracht zoveel mogelijk tegemoet te komen aan het aanbod van de vrijwilliger maar verwacht dan wel dat dit engagement wordt nagekomen. Op deze manier kan er vlotter, flexibeler en meer op maat van de vrijwilliger gewerkt worden zonder daarbij de kwaliteit van de dienstverlening uit het oog te verliezen. De vrijwilliger krijgt op die manier een stukje vrijheid om zijn engagement zelf in te vullen.

Vrijwilligerswerk in onze samenleving is voortdurend in beweging en de dienst Welzijn van Boechout erkent dit als een uitdaging. Creatief inspelen op een aantal maatschappelijke evoluties die ook het vrijwilligerswerk beïnvloeden is daarbij cruciaal (professionalisering van het vrijwilligerswerk, eigentijds vrijwilligersprofiel in onze werking integreren, vergrijzing van de bevolking,…). Bij het werven, motiveren, waarderen, behouden, evalueren van de vrijwilliger wordt creatief ingespeeld op deze maatschappelijke veranderingen.

Ondersteuning van de vrijwilliger vanuit de dienst Welzijn

Waardering

  • Het is belangrijk om de vrijwilligers te respecteren en te belonen voor hun belangeloze inzet.
  • De dienst Welzijn Boechout waardeert de inzet van de vrijwilligers.
  • De dienst Welzijn van Boechout uit deze waardering via kleine attenties, etentje,...

Communicatie en overleg

  • Overleg en communicatie zijn een heel belangrijk onderdeel  in de ondersteuning die de dienst Welzijn aan de vrijwilligers biedt. Bij de start is het heel belangrijk dat de vrijwilligers goed ingelicht worden over de werking van de dienst Welzijn en moeten er duidelijke afspraken gemaakt worden rond hun engagement. De vrijwilligers moeten ook weten waar ze terecht kunnen met hun vragen en opmerkingen. Het is ook de taak van de professionele medewerker om veranderingen die relevant zijn voor de vrijwilligers ook steeds mee te delen.
  • De dienst Welzijn biedt ondersteuning en begeleiding van de vrijwilliger door de professionele medewerkers.
  • De dienst Welzijn maakt duidelijke afspraken met de vrijwilligers door middel van een overeenkomst.

Vorming

  • De dienst Welzijn biedt de vrijwilligers de kans om opleiding te volgen, indien nodig. Het kan hierbij zowel om interne als externe vorming gaan.

Verzekering

  • De dienst Welzijn ondersteunt de vrijwilligers met een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor schade die de vrijwilliger ten aanzien van derden toebrengt. Ook voor lichamelijke ongevallen zijn de vrijwilligers verzekerd.

Vergoedingen en onkosten

  • De dienst Welzijn voorziet geen vergoedingen voor vrijwilligerswerk.
  • De dienst Welzijn biedt wel de mogelijkheid tot terugbetaling van vervoerskosten onder volgende voorwaarde: enkel de verplaatsingen in opdracht van de dienst Welzijn buiten Boechout worden vergoed. En dit aan het tarief dat ook voor de betaalde medewerkers geldt.