Geveltuintjes

Wat is het?

In een dichtbebouwde straat is groen niet vanzelfsprekend. Groen kan het straatbeeld echt mooier maken en de leefomgeving aangenamer. Bij gebrek aan een voortuin kan je wel een tegel- of geveltuintje aanleggen. Gevelgroen brengt rust, zorgt voor een goede thermische en geluidsisolatie van de woning en bij slagregen blijft de gevel droog. De gevel krijgt een langere levensduur en je creëert nestgelegenheid voor vogeltjes. Er komen vlinders en nuttige insecten op af en de lucht wordt beter gezuiverd. Wanneer je één of meerdere stoeptegels tegen de huisgevel wegneemt, kan je de vrijgekomen ruimte beplanten met klimplanten.

Omdat de tuintjes op openbaar domein staan, moet je eerst toelating vragen aan het schepencollege. De toelating voor de aanleg van een tegeltuin heeft altijd een tijdelijk karakter. In geval van openbaar nut kan de gemeente altijd vragen de tegeltuin te verwijderen, zonder recht op schadevergoeding.

Voor wie is het?

Iedereen die een geveltuin of tegeltuin wil aanleggen.

Je moet wel  rekening houden met een aantal regels:

 • De aanvrager neemt zelf de tegel(s) weg en houdt deze bij.
 • De begroeiing beperkt zich tot het eigen gevelvlak, tenzij het akkoord van de eigenaar van het naastliggend onroerend goed bij de aanvraag is gevoegd.
 • De woning moet steeds toegankelijk blijven.
 • De aanvrager staat in voor de aanleg van het tegeltuintje. Er worden planten geplaatst, die een bijdrage leveren aan een groen straatbeeld. Planten met doornen, stekels of giftige planten zijn echter niet toegestaan.
 • Klimplanten mogen geen hindernis vormen voor dakgoten, kabels, verlichting en verkeersborden.
 • Wanneer de vergunningsaanvrager afziet van het verder gebruik van het tuintje, moet hij het college van burgemeester en schepenen hiervan schriftelijk op de hoogte brengen.
 • Het aangelegd tegeltuintje mag geen hinder vormen voor het gebruik en onderhoud van het voetpad.

Wat moet je meebrengen?

Het volledig ingevulde "aanvraagformulier geveltuin of tegeltuin" met de gevraagde bijlagen.

Wat kost het?

De vergunning wordt gratis afgeleverd.

Wat zijn de stappen?

 • Je vult het aanvraagformulier volledig in en voegt de gevraagde bijlagen toe. Het formulier kan je verkrijgen bij de milieudienst of je kan het hier zelf downloaden.
 • Je bezorgt, minimaal 4 weken voor de geplande aanleg, het formulier met bijlagen aan de milieudienst.
 • De milieudienst zal je aanvraag nakijken op correctheid en volledigheid. Eventueel zal de milieudienst ter plaatse de aanvraag onderzoeken. De milieudienst verleent advies en legt jouw aanvraag voor aan het college van burgemeester en schepenen.
 • Het college van burgemeester en schepenen beslist over het al dan niet vergunnen.
 • De milieudienst brengt je op de hoogte van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen. Na het ontvangen van de toelating mag je de geveltuin of tegeltuin aanleggen.