Uitbaten van een taxidienst

Wat is het?

Op 8 november 2019 keurde de Vlaamse Regering het uitvoeringsbesluit bij het decreet Individueel Bezoldigd Personenvervoer goed. Het nieuwe taxidecreet, dat in voege trad op 1 januari 2020, biedt kansen voor een uitgebreider taxiaanbod.

Met een dienst voor individueel personenvervoer wordt een bezoldigde vervoerdienst van personen door middel van voertuigen met bestuurder bedoeld.

Er zijn 4 mogelijke exploitatievormen, dewelke vervat zijn in 1 vergunning 'Individueel Bezoldigd Personenvervoer'.

 • straattaxi: deze vorm van uitbating gebeurt via een app. Ritten worden min. 15 minuten op voorhand gereserveerd.
 • standplaatstaxi: parkeren op officiële taxistandplaatsen van de gemeente. Om van deze standplaatsen gebruik te maken dient de kandidaat-exploitant een machtiging aan te vragen bij het gemeentebestuur waar de standplaats gelegen is.
 • OV-taxi: is een vorm van collectief aangeboden openbaar vervoer. Ritten worden gereserveerd via een mobiliteitscentrale.
 • ceremonieel vervoer: een taxi enkel voor ceremonies. Deze vorm van uitbating werkt via een schriftelijke overeenkomst volgens een vastgesteld Vlaams model. Het voertuig wordt voor min. 3 uur gereserveerd.

Voor wie is het?

Personen en/of rechtspersonen die voldoen aan alle administratieve voorwaarden, gesteld in het decreet en het gemeentelijk reglement, en na onderzoek van de zedelijke waarborgen, beroepsbekwaamheid en solvabiliteit kunnen een exploitatievergunning toegekend krijgen door het college van burgemeester en schepenen.

Hoe aanvragen?

Een exploitatievergunning aanvragen doe je in de gemeente waar de exploitatiezetel of vestigingszetel gelegen is, door je aan te melden met je e-ID op het portaal van de Vlaamse Overheid: https://centaurus2020.vlaanderen.be/.

Bekijk zeker eerst de handleiding voor de digitale aanvraag via het portaal.

Wat moet je bijvoegen?

 • Een kopie van je identiteitskaart.
 • Een uittreksel uit het strafregister model 596.1-27, dat minder dan 3 maanden oud is. In gevel van een rechtspersoon wordt een uittreksel bijgevoegd van alle zaakvoerders of bestuurders belast met het dagelijkse beheer
 • Een bewijs dat de exploitant beschikt over een minimale kennis van het Nederlands, gelijk aan het niveau B1 van het Europees Referentiekader voor Talen. Hiertoe volstaat een taaltest, een bewijs van inschrijving in een taalcursus van minstens niveau B1, of een diploma of getuigschrift Nederlandstalig secundair onderwijs of volwassenenonderwijs.
 • Een document waaruit blijkt dat de exploitant in orde is met de sociale lasten  (zelfstandige en/of RSZ).
 • Een attest waaruit blijkt dat de exploitant in orde is met de fiscale lasten.
 • Bewijsstukken die aantonen dat de exploitant over de voertuigen mag beschikken (aankoop-, huurkoop-, huurfinanciering- of bestelbonnen).
 • Volgende documenten moeten uiterlijk voor de opmaak van de vergunningskaarten worden bezorgd:
  • kopieën van het verzekeringsbewijs (groene kaart), de verzekeringspolis, het keuringsbewijs, het certificaat van de overeenstemming, het kentekenbewijs (inschrijvingsbewijs)
  • de origingele exemplaren van de dienststaat en vervoerbewijs van een testrit
  • bewijs van talenkennis niveau B1 of een bewijs van talenkennis niveau A2 met erewoordverklaring om binnen de twee jaar niveau B1 te behalen

Wat kost het?

De uitbater van een dienst 'Individueel Bezoldigd Personenvervoer' betaalt jaarlijks een retributie van 350 euro per vergund voertuig.

Deze retributie is verschuldigd voor het hele jaar, onafhankelijk van het moment waarop de vergunning wordt afgegeven. De vergunninghouder is de eerste jaarlijkse retributie verschuldigd op het ogenblik van de afgifte van de vergunning en nadien telkens op 1 januari van het kalenderjaar.

Er geldt een verminderd tarief voor schone voertuigen.

 • Verminderd tarief voor zero-emissievoertuigen: 250 euro
 • Verminderd tarief voor schone voertuigen: 250 euro tot 1 januari 2025 voor bestaande voertuigen met:
  • min. ecoscore 71 voor voertuigen met max 5 zitplaatsen
  • min. ecoscore 66 voor voertuig met 5+ zitplaatsen
  • min. ecoscore 56 voor minibus met 5+ minibus

De aanvrager van een bestuurderspas betaalt een retributie van 20 euro voordat de bestuurderspas wordt uitgereikt.

Beide retributies worden op 1 januari van elk jaar aangepast volgens de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen.

Wat zijn de stappen?

 • Het secretariaat zal je aanvraag en de bijlagen nakijken op correctheid en volledigheid.
 • Het secretariaat verleent advies en legt  je aanvraag voor aan het college van burgemeester en schepenen. Het college beslist over het al dan niet toestaan.
 • Het secretariaat brengt je op de hoogte van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.
 • Na de ontvangst van de vergunning en indien je in orde bent met de overige formaliteiten, kan je starten met de verhuur van voertuigen met bestuurder.