Schade aan land- en tuinbouwteelt

Wat is het?

Door overmacht zoals droogte, onweer, hagelslag, overstroming of andere weersomstandigheden van uitzonderlijk karakter kan er aan professionele land- en tuinbouwteelten in open lucht of onder glas schade worden aangericht. Hierdoor kunnen de bedrijfsinkomsten van de landbouwers en tuinders in aanzienlijke mate verminderen.

Je kan dan, door dit te melden, de 'gemeentelijke commissie voor vaststelling van schade aan teelten' laten bijeenroepen.

De vaststelling van schade door deze commissie is belangrijk voor:

 • Aftrek van uitzonderlijke beroepsverliezen overeenkomstig de fiscale barema's
 • Voorstel tot tussenkomst van het rampenfonds volgens de wet van 12 juli 1979
 • Als bewijsstuk bij uitstel van betaling voor (V)LIF-dossiers
 • Verliezen van bijzondere opbrengsten in geval van premies

Voor alle duidelijkheid: de schadecommissie keert geen schadevergoedingen uit.

Voor wie is het?

Iedere professionele tuinder of landbouwer met teelt op het grondgebied van de gemeente Boechout kan deze melding doen.

Dit zijn de voorwaarden waaraan je moet voldoen vooraleer de commissie voor vaststelling van schade bijeenkomt:

 • De schade moet veroorzaakt zijn door extreme weersomstandigheden
 • De schade moet groter zijn dan 20% van de oppervlakte van een bepaalde teelt (ongeacht het aantal percelen op het bedrijf)

Wat zijn de stappen?

Enkel schriftelijke meldingen, die voldoen aan de gestelde voorwaarden, worden behandeld.

 • Je bezorgt zo snel mogelijk het ingevulde formulier 'Melding van schade aan land- en tuinbouwteelt' aan de dienst omgeving. Je kan het formulier onderaan deze pagina downloaden of een exemplaar ophalen bij de dienst omgeving.
 • De dienst omgeving gaat na of het dossier (formulier en bijlagen) correct en volledig is. Als het dossier volledig is, zal de dienst omgeving contact opnemen met de commissie tot vaststelling van schade aan teelten.
 • De commissie voert een controle uit naar de gegrondheid van de melding en brengt de dienst omgeving hierover op de hoogte, ongeveer 1 week na ontvangst van je volledig dossier.
 • De dienst omgeving meldt jou de bevindingen van de commissie.
 • De commissie komt ter plaatse langs en maakt een eerste vaststelling met een eerste schatting van de schade.
 • De gemeentelijke deskundige omgeving maakt een proces-verbaal van de eerste vaststelling op en bezorgt dat aan de leden van de commissie en aan jou, ongeveer 1 week na de eerste vaststelling.
 • De commissie doet indien nodig een tweede vaststelling en maakt een definitieve raming van de schade op waarbij de datum wordt vastgesteld in functie van de oogst.
 • De gemeentelijke omgevingsambtenaar bezorgt het proces-verbaal van vaststelling van de leden van de commissie aan jou, het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) en afhankelijk van het statuut van je bedrijf aan de hoofdcontroleur belastingen of vennootschappen ongeveer 1 week na de tweede vaststelling.

De aanvraag moet volledig ingevuld worden en in voorkomend geval voorzien zijn van de nodige bijlagen zoals:

 • een attest van de verzekeraar indien men verzekerd is voor teeltschade door weersomstandigheden (hagel) of een attest van een producentenorganisatie indien men via die organisatie is verzekerd;
 • het deskundig verslag en de eventuele ereloonnota indien de schade ook werd vastgesteld door een onafhankelijk expert.