Stedenbouwkundige regularisatie

Wat is het?

Een regularisatievergunning is een stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning die tijdens of ná het verrichten van vergunningsplichtige handelingen wordt afgeleverd.

Ter informatie: zonder een regularisatie van de onvergunde delen, blijft de bouwovertreding bestaan ook al verandert de eigenaar!

Voor wie is het?

Iedereen die tot de conclusie komt dat de feitelijke toestand niet volledig overeenkomt met de vergunde toestand.
Het niet volledig overeenkomen van de feitelijke toestand met de vergunde toestand noemt men een "bouwovertreding".

Je kan best altijd komen informeren op de dienst ruimtelijke ordening wat de mogelijkheden zijn en of de situatie (bouwovertreding) geregulariseerd kan worden.
Dit hangt vooral af van de bestemming van de zone waarin de woning of constructie zich bevindt en van de aard van de overtreding.
Opmerking: in bepaalde situaties is het onmogelijk een regularisatievergunning te bekomen.

Voor bepaalde uitgevoerde werken van beperkte omvang, mag je de regularisatie zelf opmaken en indienen. We spreken dan van een eenvoudige dossiersamenstelling.
Voor grotere uitgevoerde werken is de medewerking van een architect verplicht (uitgebreide dossiersamenstelling).
Welke ingrepen vrijgesteld zijn van de medewerking van een architect werd vastgelegd door de Vlaamse regering, zie link onderaan deze pagina.

Wat moet je meebrengen?

 • Het  volledig ingevulde aanvraagformulier stedenbouwkundige vergunning met de gevraagde bijlagen volgens dossiersamenstelling eenvoudige/uitgebreide dossiersamenstelling. Zie links onderaan deze pagina.
  Voor het aantal in te dienen exemplaren kan je vooraf terecht bij de dienst ruimtelijke ordening (= afhankelijk van de externe adviezen).
 • Een aanvraag tot regularisatie bevat tevens een afschrift van eventuele processen-verbaal, administratieve beslissingen en rechterlijke beslissingen met betrekking tot de constructie, dewelke ter kennis van de aanvrager werden gebracht. 

Wat kost het?

De behandeling van het aanvraagdossier en aflevering van de vergunning kost €50.

Wat zijn de stappen?

Je gaat eerst na of de medewerking van een architect nodig is, desgevallend is het de taak van de architect om het vergunningsdossier samen te stellen en in te dienen.

 • Je (of de architect) vult het geldende aanvraagformulier stedenbouwkundige vergunning volledig in en voegt de gevraagde bijlagen toe. Het formulier kan je (of de architect) verkrijgen bij de dienst ruimtelijke ordening of je (of de architect) kan het onderaan deze pagina downloaden.
 • Je (of de architect) bezorgt het dossier (ingevuld formulier met bijlagen) aan de dienst ruimtelijke ordening: je kan het ter plaatse komen afgeven tegen ontvangstbewijs of het aangetekend opsturen.
 • De stedenbouwkundige ambtenaar (of gemachtigde) gaat na of de vergunningsaanvraag volledig en ontvankelijk is. Bij de beoordeling van het aangevraagde worden de actuele regelgeving, stedenbouwkundige voorschriften en eventuele verkavelingsvoorschriften als uitgangspunt genomen.
 • Binnen een termijn van 30 dagen ontvang je (of de architect) bericht van volledigheid en ontvankelijkheid van je dossier.
 • De stedenbouwkundige ambtenaar (of gemachtigde) start indien nodig een openbaar onderzoek, om na te gaan of er burgers zijn die bezwaren hebben tegen de regularisatie (besluit van de Vlaamse regering).
 • De stedenbouwkundige ambtenaar (of gemachtigde) wint de nodige adviezen in volgens het besluit van de Vlaamse regering.
 • De stedenbouwkundige ambtenaar (of gemachtigde) verzamelt de bezwaren en adviezen en legt deze samen met je aanvraag voor aan het college van burgemeester en schepenen. Het college zal je dossier beoordelen, rekening houdend met eventuele bezwaren, eventuele adviezen, voorschriften van gewestplan, bijzonder plan van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan, de mogelijke hinder voor de buurt …
 • Het college van burgemeester en schepenen neemt over de vergunningsaanvraag een beslissing binnen een vervaltermijn van 75 dagen (105 dagen bij openbaar onderzoek, 150 dagen bij verkavelingsvergunning), na berichtgeving van volledigheid en ontvankelijkheid van je dossier. Indien geen beslissing wordt genomen binnen de vervaltermijn, wordt de aanvraag geacht afgewezen te zijn.
 • De dienst ruimtelijke ordening brengt je (of de architect) binnen de 10 dagen op de hoogte van de beslissing.
 • Binnen de 10 dagen na ontvangst van de beslissing, zorg je (of de architect) dat de mededeling dat de vergunning is verleend, wordt aangeplakt op de plaats waarop de vergunningsaanvraag betrekking heeft. Je (of de architect) brengt de dienst ruimtelijke ordening op de hoogte van de startdatum van de aanplakking.
 • De aanplakking dient te blijven gedurende een periode van 30 dagen.
 • De gemeentesecretaris of zijn gemachtigde levert op eenvoudig verzoek van elke belanghebbende een gewaarmerkt afschrift van het attest van aanplakking af.
 • De regularisatie is aanvaard als je niet binnen 35 dagen, te rekenen vanaf de dag van aanplakking, op de hoogte werd gebracht van de instelling van een administratief beroep.

Eenvoudige dossiersamenstelling stedenbouwkundige vergunning

Uitgebreide dossiersamenstelling stedenbouwkundige vergunning

Regelgeving en links