Stedenbouwkundige vergunning

Wat is het?

Een stedenbouwkundige vergunning is een vergunning die je de toestemming geeft om bepaalde bouwwerkzaamheden uit te voeren.
Als je plannen hebt om te bouwen, te renoveren of uit te breiden, dien je daar eerst een stedenbouwkundige vergunning voor aan te vragen.

Als algemene regel geldt dat voor het bouwen van een constructie een stedenbouwkundige vergunning vereist is. De wetgeving ruimtelijke ordening stelt bovendien dat je ook een vergunning nodig hebt om:

 • een grond te gebruiken voor het plaatsen van één of meer vaste inrichtingen
 • een constructie af te breken
 • een constructie te herbouwen
 • een constructie te verbouwen

De reglementering op het vlak van ruimtelijke ordening is vrij complex en wordt regelmatig aangepast. Omdat deze bevoegdheid bovendien geregionaliseerd is, heeft elk gewest zijn eigen codes en reglementen.

Voor wie is het?

Iedereen die een vergunning wil aanvragen voor het bouwen, renoveren of uitbreiden van een constructie, gelegen op het grondgebied Boechout.

Opmerking:

Bij nieuwbouw of ingrijpende (constructieve) verbouwingen is de medewerking van een architect vereist en is het ook de taak van deze architect om het vergunningsdossier samen te stellen en in te dienen. We spreken dan van een uitgebreide dossiersamenstelling.

Voor bepaalde werken van beperkte omvang waarvoor een vergunning verplicht is, mag je de aanvraag zelf opmaken en indienen. We spreken dan van een eenvoudige dossiersamenstelling.

Welke ingrepen vrijgesteld zijn van de medewerking van een architect werd vastgelegd door de Vlaamse regering, zie de link onderaan deze pagina.

Wat moet je meebrengen?

Het  volledig ingevulde aanvraagformulier stedenbouwkundige vergunning met de gevraagde bijlagen volgens dossiersamenstelling eenvoudige/uitgebreide dossiersamenstelling of technische of terreinaanlegwerken. Zie links onderaan deze pagina.

Voor het aantal in te dienen exemplaren kan je vooraf terecht bij de dienst ruimtelijke ordening (= afhankelijk van de op te vragen externe adviezen).

Wat kost het?

De retributie voor het aanvraagdossier en aflevering van de vergunning bedraagt €50.
Dit bedrag kan cash of met bancontact betaald worden bij indiening van het dossier. Wanneer je het dossier aangetekend opstuurt, zal je hiervoor een factuur ontvangen.

Wat zijn de stappen?

Je gaat eerst na of de medewerking van een architect nodig is, indien een architect nodig is, is het ook de taak van deze architect om het vergunningsdossier samen te stellen en in te dienen.

 • Je (of de architect) vult het geldende aanvraagformulier stedenbouwkundige vergunning volledig in en voegt de gevraagde bijlagen toe. Het formulier kan je (of de architect) verkrijgen bij de dienst ruimtelijke ordening of je (of de architect) kan het hier zelf downloaden.
 • Je (of de architect) bezorgt het dossier (ingevuld formulier met bijlagen) aan de dienst ruimtelijke ordening: je kan het ter plaatse komen afgeven tegen ontvangstbewijs of het aangetekend opsturen.
 • De stedenbouwkundige ambtenaar (of gemachtigde) gaat na of de vergunningsaanvraag volledig en ontvankelijk is. Binnen een (orde)termijn van 30 dagen ontvang je (of de architect) bericht van volledigheid en ontvankelijkheid van je dossier.
 • De stedenbouwkundige ambtenaar (of gemachtigde) start indien nodig een openbaar onderzoek, om na te gaan of er burgers zijn die bezwaren hebben tegen de geplande (ver)bouwwerken (besluit van de Vlaamse regering).
 • De stedenbouwkundige ambtenaar (of gemachtigde) wint de nodige adviezen in volgens het besluit van de Vlaamse regering.
 • De stedenbouwkundige ambtenaar (of gemachtigde) verzamelt de bezwaren en adviezen en legt deze samen met je aanvraag voor aan het college van burgemeester en schepenen. Het college zal je dossier beoordelen, rekening houdend met eventuele bezwaren, eventuele adviezen, voorschriften van gewestplan, bijzonder plan van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan, de mogelijke hinder voor de buurt …
 • Het college van burgemeester en schepenen neemt over de vergunningsaanvraag een beslissing binnen een vervaltermijn van 75 dagen (105 dagen bij openbaar onderzoek), na berichtgeving van volledigheid en ontvankelijkheid van je dossier. Indien geen beslissing wordt genomen binnen de vervaltermijn, wordt de aanvraag geacht afgewezen te zijn.
 • De dienst ruimtelijke ordening brengt je (of de architect) binnen de 10 dagen op de hoogte van de beslissing.
 • Binnen de 10 dagen na ontvangst van de beslissing, zorg je (of de architect) dat de mededeling die de vergunning verleent, wordt aangeplakt op de plaats waarop de vergunningsaanvraag betrekking heeft. Je (of de architect) brengt de dienst ruimtelijke ordening op de hoogte van de startdatum van de aanplakking.
 • De aanplakking dient te blijven gedurende een periode van 30 dagen.
 • De gemeentesecretaris of zijn gemachtigde levert op eenvoudig verzoek van elke belanghebbende een gewaarmerkt afschrift van het attest van aanplakking af.
 • Je mag de werken aanvatten als je niet binnen 35 dagen, te rekenen vanaf de dag van aanplakking, op de hoogte werd gebracht van de instelling van een administratief beroep.
 • Je (of de architect) zorgt er voor dat een door de gemeente gewaarmerkt afschrift van de vergunning en het bijhorende dossier tijdens de duur van de werkzaamheden in uitvoering van de vergunning ter beschikking ligt op de plaats die het voorwerp uitmaakt van de vergunning.

Opgelet

Vanaf 23 februari 2017 worden in heel Vlaanderen milieuvergunningen en stedenbouwkundige vergunningen geïntegreerd in de omgevingsvergunning. De begrippen ‘milieuvergunning’, ‘verkavelingsvergunning en ‘stedenbouwkundige vergunning’ zullen niet meer worden gebruikt. Voortaan spreken we alleen nog van een ‘omgevingsvergunning’ en een ‘aanvraag tot omgevingsvergunning’.

Eenvoudige dossiersamenstelling stedenbouwkundige vergunning

Uitgebreide dossiersamenstelling stedenbouwkundige vergunning

Technische werken en terreinaanlegwerken

Regelgeving en links