Conformiteitsattest voor verhuur kamer of woning

Wat is het?

Wanneer je een woning of kamer(s) verhuurt, moet die woning voldoen aan bepaalde normen. De eigenaar-verhuurder kan de conformiteit van een huurwoning laten nagaan en vastleggen in een conformiteitsattest, een officiële verklaring van de gemeentelijke overheid.

Voor elke woning die wordt verhuurd of ter beschikking wordt gesteld, moet de verhuurder een conformiteitsattest kunnen voorleggen.

Deze verplichting wordt gefaseerd ingevoerd voor alle nieuwe verhuringen vanaf 2015 en gefaseerd op basis van de leeftijd van de huurwoning:

 • 2015-2019: woningen van 50 jaar en ouder (bouwjaar 1965 en vroeger)
 • 2020-2022: woningen van 35 jaar en ouder
 • 2023-2024: woningen van 30 jaar en ouder
 • Vanaf 2025: alle  huurwoningen

Met het conformiteitsattest bevestigt de verhuurder dat de woning niet ongeschikt of onbewoonbaar is.

Op het attest wordt ook het maximum aantal toegelaten bewoners (maximale woningbezetting) vermeld.

Als de overheid vaststelt dat de woning niet langer voldoet aan de normen wegens ongeschiktheid, onbewoonbaarheid, onaangepaste bewoning of overbewoning, dan vervalt het attest van rechtswege, vanaf het moment dat de burgemeester het besluit hiertoe genomen heeft.

Voor wie is het?

De verhuurder (eigenaar) kan het conformiteitsattest aanvragen bij de gemeente voor:

 • huurwoningen als er een hoofdverblijfplaats gevestigd is
 • kamers

Waar kan je terecht?

Dienst omgeving – huisvestingsambtenaar

Wat moet je meebrengen?

Bij de aanvraag worden volgende documenten gevoegd:

 • Een schets van het pand (met aanduiding van keuken, slaapkamer,…)
 • Indien je die bezit: een recent brandweeradvies, recente keuringsattesten van gas- en elektrische installaties, afgeleverd door een erkend keuringsorganisme

Wat kost het?

De kostprijs is € 62,50 per woning.
Bij kamerwoningen wordt  € 12,50 per kamer bijgeteld (tot maximum € 1.250 per gebouw).

Zie hiervoor ook Retributie op het leveren van administratieve prestaties en administratieve stukken grondgebiedzaken

Wat zijn de stappen?

 • Je kan als verhuurder/eigenaar het conformiteitsattest aanvragen bij de huisvestingsambtenaar van de gemeente Boechout. Dat kan via het ingevulde aanvraagformulier Conformiteitsattest voor een (zelfstandige) woning of een kamer of je kan hiervoor persoonlijk langskomen.
 • Wanneer je dossier volledig is, zal de huisvestingsambtenaar een conformiteitsonderzoek van de woning (laten) uitvoeren.
 • De huisvestingsambtenaar stelt een technisch verslag op en legt dit voor aan het college van burgemeester en schepenen.
 • Binnen de 60 dagen wordt een uitspraak gedaan en wordt de aanvrager hierover ingelicht. Indien binnen deze termijn geen uitspraak wordt gedaan, krijgt de aanvrager een attest met de vermelding 'impliciete inwilliging'.
 • In principe blijft het conformiteitsattest 5 jaar geldig (vanaf de datum van aanvraag).

- Deze termijn kan verkort worden door verval van rechtswege of door intrekking.
- Er is sprake van verval van rechtswege wanneer een besluit van de burgemeester de ongeschiktheid, onbewoonbaarheid of overbewoning vaststelt op basis van een woningonderzoek van een gewestelijke ambtenaar.

Intrekking van het attest vereist een uitdrukkelijke formele beslissing, die wordt genomen wanneer de woning niet meer voldoet aan de kwaliteitsnormen. Hieraan gaat steeds een uitdrukkelijke aanmaning vooraf om de woning terug in regel te stellen. Hiervoor heeft de eigenaar zes maanden tijd.