Verspreiding reclamedrukwerk

Wat is het?

Onder reclamedrukwerk wordt verstaan elke publicatie (staal of reclamedrager) die bekendheid wil geven aan commerciële activiteiten, handelszaken, merknamen en andere elementen, en die erop gericht is een potentieel cliënteel er toe te bewegen gebruik te maken van de diensten en/of producten van de adverteerder.

Onder huis-aan-huisverspreiding wordt verstaan het systematisch achterlaten van het drukwerk zonder adressering in de brievenbussen van woningen, zonder dat de bestemmeling hiervoor enig initiatief heeft getoond.

Voor wie is het?

Iedereen die op het grondgebied van de gemeente Boechout reclamedrukwerk of gelijkgestelde producten wenst te bedelen via huis-aan-huisverspreiding.

Er zijn een aantal uitzonderingen die vrijgesteld zijn van deze belasting en dus geen aangifte doen:

  • publicaties van publiekrechtelijke personen (bv. overheid) 
  • publicaties van erkende socioculturele of sportverenigingen
  • publicaties die kleiner of gelijk zijn aan A4-formaat van maximum vier bladzijden

Waar kan je terecht?

Dienst financiën

Wat moet je meebrengen?

Het volledig ingevulde aanvraagformulier en een voorbeeld van het bedoelde reclamedrukwerk.

Wat kost het?

Op het verspreiden van reclamedrukwerk is een belasting vastgelegd in een eBelastingreglement Reclamedrukwerk'.

Wat zijn de stappen?

  • De aangifte voor éénmalige verspreiding en periodieke verspreiding van reclamedrukwerk gebeurt op gelijkaardige wijze.
  • Je vult  'aangifteformulier reclamedrukwerk' volledig in en voegt de gevraagde bijlagen toe. Het formulier kan je verkrijgen bij de dienst financiën of je kan het hier zelf downloaden.
  • Je bezorgt, minimaal twee werkdagen voor de eerste verspreiding, het formulier met bijlagen aan de dienst financiën.
  • De dienst financiën zal jouw aanvraag en bijlagen nakijken op correctheid en volledigheid.
  • Voor een aangifte die niet, te laat of onjuist gebeurt, wordt een extra boete aangerekend volgens het 'belastingreglement reclamedrukwerk'.
  • De dienst financiën berekent de belasting op basis van de ingediende aangifte en deelt jou deze schriftelijk mee.