Erkenningsreglement verenigingen

Wat is het?

Enkel de verenigingen die zijn erkend door de gemeente als Boechoutse verenigingen kunnen, in overeenstemming met de geldende reglementen:

 • gebruikmaken van de gemeentelijke communicatiekanalen om activiteiten van de gemeente te publiceren
 • gebruikmaken van de materialenbank van de vrijetijdsdienst (audiovisueel, spelen,...)
 • gebruikmaken van de materialenbank van de gemeente (feestmateriaal)
 • genieten van een verlaagd tarief voor de huur van gemeentelijke infrastructuur
 • subsidies aanvragen
 • een bijkomende subsidie ontvangen als jubilerende vereniging
 • toegang krijgen tot het recyclagepark

Een erkenning geldt voor een beleidsperiode en wordt ten laatste drie maanden na de installatie van de gemeenteraad opnieuw aangevraagd.

Voor wie is het?

Alle Boechoutse verenigingen die voldoen aan de voorwaarden zoals opgenomen in het “Reglement voor erkenning van Boechoutse verenigingen” kunnen worden erkend. De afgevaardigde van de vereniging doet de aanvraag.

Waar kan je terecht?

Vrijetijdsdienst

Wat moet je meebrengen?

Het ingevulde formulier met de gevraagde bijlagen en bewijsstukken die aantonen dat jouw vereniging voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Wat kost het?

Het aanvragen en verkrijgen van een erkenning is gratis

Wat zijn de stappen?

 • Je vraagt, ten laatste 3 maanden na de installatie van de gemeenteraad, de erkenning van je vereniging aan.
 • Je vult het daartoe voorziene aanvraagformulier in en voegt de nodige bijlagen toe.
 • Je bezorgt de aanvraag met bijlagen aan de vrijetijdsdienst.
 • De vrijetijdsdienst zal de aanvraag nakijken op correctheid en volledigheid.
 • De vrijetijdsdienst zal, na nazicht, de aanvraag bezorgen aan de betrokken ambtenaar.
 • De betrokken ambtenaar zal de aanvraag en bijlagen voor advies voorleggen aan de bevoegde adviesraad.
 • De adviesraad geeft advies over de aanvraag tot erkenning.
 • De betrokken ambtenaar legt het advies samen met de aanvraag en bijlagen voor aan het college van burgemeester en schepenen.
 • Het college van burgemeester en schepenen beslist over het al dan niet erkennen van de vereniging. Wanneer de vereniging niet erkend wordt, zal het college van burgemeester en schepenen haar beslissing motiveren.
 • Een afschrift van de collegebeslissing wordt aan jou bezorgd.