Inname openbaar domein (signalisatievergunning)

Wanneer je buiten je eigendom iets op de straat, het fiets- of voetpad plaatst, neem je het openbaar domein tijdelijk in. Hiervoor is steeds vooraf een toelating nodig van het gemeentebestuur. Je vraagt een inname van het openbaar domein aan voor:

 • het plaatsen van een verhuiswagen en -lift, het leveren van materialen, het plaatsen van een container/kraan of het afsluiten van (een deel) van de rijbaan.
 • het plaatsen van verkoopsstanden, eetkramen, promotietenten ...

Nadat je je aanvraag hebt ingediend, bekijken we of je dossier volledig is. Bij eventuele bijkomende vragen nemen we contact met je op. Wanneer je dossier volledig is en je de kosten voor de inname hebt betaald, zal je een signalisatievergunning ontvangen. In deze vergunning vind je ook terug welke verkeersborden je moet plaatsen. Dit is een wettelijke verplichting om de veiligheid van alle weggebruikers te verzekeren.

De aanvraag voor een inname openbaar domein verloopt via het digitaal platform van Eaglebe. De applicatie werkt met Google Chrome.

Opgelet! De aanvraag van een evenement verloopt niet via deze weg, maar via het loket van de vrijetijdsdienst. Klik hier voor meer informatie. 

Aanvraagtermijn

Vraag je toelating op tijd aan. Aanvragen die te laat komen, kunnen misschien niet meer tijdig behandeld worden. De aanvraag wordt dan geweigerd. De vermelde termijnen beginnen pas te lopen wanneer het dossier volledig is.

 • Een aanvraag tot toelating voor het plaatsen van een container, stelling, verhuislift … of een signalisatievergunning voor werken dien je minimum 10 werkdagen voor de gewenste innamedatum in. Je aanvraag verlengen kan tot 5 werkdagen voor het einde van de lopende toelating.
 • Een aanvraag voor een parkeerverbod dien je minimum 5 werkdagen voor de gewenste datum in. Je aanvraag verlengen kan tot 3 werkdagen voor het einde van de lopende toelating.
 • Een aanvraag voor een standplaats voor bijvoorbeeld een kraam dien je minstens 1 maand voor de gewenste datum in. Je aanvraag verlengen kan tot 10 werkdagen voor het einde van de lopende toelating.

Aanvraag indienen

De aanvraag gebeurt online via de digitale aanvraagmodule van Eaglebe. Let wel op: je moet de toepassing in Google Chrome openen.

We raden je sterk aan om een account aan te maken in de module, maar het is niet verplicht. Het voordeel van een account is dat je de status van je aanvraag kan opvolgen, dit wil zeggen dat je kan nakijken hoe ver je dossier staat bij de behandeling ervan, dat je nummerplaten kan ingeven (zoals bij de aanvraag van parkeerverbodsborden), dat je de aanvraag kan verlengen enzovoort. Je kan ook later een account aanmaken, bijvoorbeeld op het moment dat een verlenging nodig is.

Nadat je je aanvraag hebt ingediend, ontvang je een bevestigingsmail vanuit het online platform Eaglebe. Hou zeker ook je ‘spam’ of ‘ongewenste mail’ in het oog. Het zou kunnen dat de bevestigingsmail daarin toekomt.

Belangrijk bij je aanvraag:

 • Probeer je aanvraag zo volledig en correct mogelijk in te vullen. Dit helpt om je aanvraag gemakkelijker en dus sneller af te handelen. Als je aanvraag onvolledig is, je het verkeerde type inname aanvraagt, de grootte van de ingenomen oppervlakte niet klopt … moet de gemeente mogelijk bijkomende informatie opvragen. Dit gaat ten koste van de behandeltermijn.
 • Bij elke aanvraag voor een inname met hinder moet verplicht een signalisatieplan en indien nodig een omleidingsplan worden toegevoegd. Zonder signalisatieplan kan je aanvraag niet worden behandeld.
 • Bij het plaatsen van een kraan of stelling moet je steeds de exacte afmetingen van de ruimte die je wil innemen, opgeven. Vermeld de afmetingen bij de opmerkingen en teken ze duidelijk in op het signalisatieplan. Werk je met een aannemer? Dan kan hij je wellicht helpen bij de aanvraag of je de nodige informatie bezorgen.
 • Voor het plaatsen van een container wordt de standaardoppervlakte van 1 parkeerplaats (6x2 meter) ingetekend. Voor het plaatsen van een ladderlift wordt standaard de oppervlakte van een halve parkeerplaats ingetekend (3x2 meter).
 • Bij het intekenen van de inname worden potentiële conflicten met andere innames of evenementen getoond. Je kan je aanvraag verder indienen, maar weet dat ze mogelijk geweigerd wordt, afhankelijk van het conflict waar het over gaat. Je kan ook preventief de plaats of periode van de inname aanpassen.
 • Wanneer er op de plaats van de inname straatmeubilair staat, moet je dat duidelijk vermelden bij de omschrijving. Probeer dit zoveel mogelijk te vermijden. Wanneer er toch straatmeubilair verplaatst moet worden, wordt er eerst een prijsofferte opgemaakt. Vraag dit dus tijdig aan.
 • Neem je een parkeerplaats voor personen met een beperking in, dan moet je zelf een tijdelijke mindervalide parkeerplaats voorzien met de juiste verkeersborden. Deze tijdelijke parkeerplaats voorzie je zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke plek, in samenspraak met de dienst Openbare werken en Mobiliteit van de gemeente.
 • Wanneer je werken in opdracht van een nutsmaatschappij uitvoert, zullen deze werken al gekend zijn binnen het GIPOD (Generiek Informatieplatform Openbaar Domein) van de Vlaamse overheid. Geef het GIPOD-ID in op het aanvraagformulier zodat je aanvraag voor signalisatievergunning gekoppeld wordt aan de bestaande inname.
 • In een aantal gevallen, meestal bij grote hinder, kan het gemeentebestuur de verplichting opleggen om ten laatste 3 werkdagen voor de start van de werken een bewonersbrief rond te delen. In dit geval wordt dit opgenomen in de specifieke voorwaarden van de toelating. Voeg deze bewonersbrief als bijlage toe aan het dossier of stuur de brief door naar openbarewerken@boechout.be.

Heb je alle informatie doorgenomen en lukt het toch niet om je aanvraag in te dienen? Dan kan je voor administratieve vragen of hulp bij het invullen van je aanvraag terecht bij het onthaal van het administratief centrum Burger en Welzijn (IJzerlei 25). Dit kan na afspraak via info@boechout.be of via het nummer 03 460 18 40. Voor inhoudelijke vragen over wijzigingen, verlengingen ... kan je terecht bij de dienst Openbare werken en Mobiliteit via openbarewerken@boechout.be of via het nummer 03 460 06 36.

Kosten

Op de inname van het openbaar domein geldt een retributie. Nadat je aanvraag werd goedgekeurd, ontvang je vanuit de aanvraagmodule van Eaglebe via mail een betaalverzoek. Nadat de gemeente je betaling ontvangen heeft, wordt de  vergunning via mail opgestuurd.

Er zijn verschillende soorten kosten:

 • Administratiekost:

- Bij elke nieuwe aanvraag wordt een administratiekost van 20 euro aangerekend.
- Bij een verhuis binnen Boechout betaal je voor de twee vergunningen voor beide adressen in Boechout slechts eenmaal de administratiekost van 20 euro.

 • Voor de uitvoering van werken:

- 0,50 euro per vierkante meter per dag vanaf de tweede kalenderdag dat het openbaar domein privatief ingenomen wordt;
- 2,50 euro per dag vanaf de tweede kalenderdag voor de duur van het parkeerverbod;
- 75 euro per dag voor de duur van het doorgangsverbod wanneer er een openbare weg wordt afgesloten.

 • Voor standplaatsen:

- 0,50 euro per vierkante meter per dag en met een maximum van 2,50 euro per vierkante meter per week.
- Indien toegestaan bestaat de mogelijkheid om een standplaats in te nemen voor een ondeelbare periode van een maand aan 10 euro per vierkante meter, drie maanden aan 25 euro per vierkante meter, zes maanden aan 45 euro per vierkante meter en een jaar aan 80 euro per vierkante meter.

 • Bij regularisatie van de inname:

Wanneer na controle door de politie of de bevoegde instantie een vergunning niet of niet correct naar feiten werd aangevraagd, moet er onmiddellijk een regularisatie van de volledige periode van de inname gebeuren. De kosten zoals eerder beschreven zijn hier van toepassing, met uitzondering dat ook de eerste dag betalend is.

 • Bij verlenging van de inname:

De kosten worden berekend in functie van de ingenomen oppervlakte voor iedere dag van de verlenging. Elke verlengde dag wordt aangerekend. Je hoeft geen nieuwe administratiekost te betalen.

 • Bij wijziging van een signalisatievergunning:

- Om een aanvraag in behandeling te wijzigen, hoef je geen nieuwe administratiekost te betalen. Wel kunnen de kosten wijzigen in functie van een verandering van de ingenomen oppervlakte.
- Om een goedgekeurde aanvraag te wijzigen, moet je een extra administratiekost van 10 euro betalen. Is er een verandering van de ingenomen oppervlakte, dan wordt de kost daarvoor berekend volgens de eerder genoemde bedragen. Bij overmacht kan hier eenmalig een uitzondering voor worden gemaakt.

 • Bij annulatie van een signalisatievergunning:

Om een aanvraag in behandeling of een goedgekeurde aanvraag te annuleren, moet je een administratiekost van 10 euro betalen. Bij overmacht kan hier eenmalig een uitzondering voor worden gemaakt.

Parkeerverbodsborden

Ontlenen

Je kan parkeerverbodsborden ontlenen bij de gemeentewerf (Nijverheidsstraat 4). Je kan ook eigen borden gebruiken op voorwaarde dat ze voldoen aan de wettelijke bepalingen en voorwaarden zoals opgenomen in de toelating. Andere verkeersborden die opgenomen zijn in het signalisatieplan moet je zelf voorzien.

Plaatsen

Je moet de parkeerverbodsborden zelf plaatsen. Dit doe je uiterlijk 24 uur voor de inname en maximum 48 uur op voorhand, steeds met een duidelijk leesbaar onderbord (= blauw met wit opschrift met duidelijke vermelding ‘van maandag tot vrijdag’ met de juiste data en uren van die week).

Wanneer je de borden plaatst, noteer je de nummerplaten van alle voertuigen die op dat moment tussen de borden staan. Deze voeg je ten laatste 24 uur voor de start van de inname online toe aan je vergunning. Dit doe je via de link in je bevestigingsmail of via je account. Ook wanneer er geen wagens geparkeerd staan, moet je dit doorgeven. Zonder deze informatie kan de politie niet optreden als er toch voertuigen staan op het moment dat je de openbare ruimte nodig hebt.

 • Staan er toch voertuigen geparkeerd op het moment dat het verbod geldig is, verwittig dan de lokale politiezone Minos via telefoon naar 03 451 98 98. Zij komen ter plaatse om dit vast te stellen.

Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager dat de parkeerverbodsborden tijdens de hele looptijd van de vergunning op de correcte plaats staan en met de juiste onderborden zijn uitgerust. De parkeerverbodsborden moeten een blauw onderbord hebben met duidelijke vermelding ‘van maandag tot vrijdag’ met de juiste data en uren van die week. Wanneer de aanvraag langer dan één week duurt, staat de aanvrager zelf in voor het aanpassen van de data van alle onderborden.

Terugbrengen

Als aanvrager breng je de parkeerverbodsborden ten laatste de 5de werkdag na de vergunde innameperiode terug. Ben je verhinderd om de borden op tijd terug te brengen, dan contacteer je de gemeentewerf en spreek je een nieuwe datum af. Wanneer de borden niet worden teruggebracht binnen de vooropgestelde of met de gemeentewerf afgesproken periode, dan word je telefonisch gecontacteerd om de parkeerverbodsborden terug te brengen. Wanneer je de borden daarna niet binnen de 5 werkdagen terugbrengt, dan worden de kosten voor de aankoop van nieuwe borden op jou verhaald, tenzij met de gemeentewerf anders is overeengekomen.

Verlies of schade

Tijdens de periode van het gebruik van de parkeerverbodsborden ben je als aanvrager volledig verantwoordelijk voor de ontleende voorwerpen. Bij schade, diefstal, verlies of vernietiging moet je de volgende procedure naleven:

 • Bij diefstal doe je onmiddellijk aangifte bij de politie. Bezorg zo snel mogelijk een kopie van het proces-verbaal van de aangifte aan de gemeentewerf.
 • Bij verlies, schade of laattijdig terugbrengen van de borden worden de kosten verhaald op de aanvrager.

 

Controle op naleving

De controle op het niet-aanvragen van een vergunning, het niet-betalen van een vergunning of het niet-naleven van de voorwaarden in een vergunning gebeurt door de bevoegde dienst en door de lokale politie, die alle nodige vaststellingen kunnen doen. Het niet-naleven kan een GAS-boete tot gevolg hebben.

Wanneer een vergunning niet of niet correct naar feiten werd aangevraagd, moet er onmiddellijk een regularisatie van de volledige periode van de inname gebeuren. De kosten zoals eerder beschreven zijn hier van toepassing, met uitzondering dat ook de eerste dag betalend is.

Signalisatieplan

Wanneer je een deel van het openbaar domein inneemt, is het in een aantal gevallen noodzakelijk om dat aan te geven door middel van signalisatie (bv. bij het plaatsen van een stelling of kraan op het voetpad, bij het afsluiten van de rijbaan ...). Hierdoor blijft de omgeving van de werken steeds veilig voor de andere gebruikers van het openbaar domein.

Wat is een signalisatieplan?

Bij een aanvraag voor een inname openbaar domein met hinder op het voetpad, fietspad of op de rijbaan zal je in de meeste gevallen ook een signalisatieplan moeten opmaken en toevoegen aan je aanvraag. Een signalisatieplan geeft een bovenaanzicht van de locatie van de werken. Alle voorziene verkeersborden, hekken, bakens, verlichting, veiligheidsnetten, doorgangen ... worden visueel aangeduid op het plan. Ook de exacte afmetingen en oppervlakte van het in te nemen openbaar domein geef je aan op het plan. Vraag hiervoor meer informatie bij je aannemer.

Je voegt je signalisatieplan toe als bijlage aan je aanvraag. Zorg ervoor dat je plan volledig en correct is. Dit om de behandelingstermijn zo kort mogelijk te houden. Bij hinder word je plan immers voorgelegd ter advies aan de politie, die over alle informatie moet beschikken.

Wanneer moet ik in een omleiding voorzien?

Wanneer je inname de doorgang in de straat volledig onmogelijk maakt, is het vaak aangewezen om een omleiding te voorzien. Omdat dit sterk afhangt van de concrete locatie, wordt dit geval per geval bekeken.

Een inname op de Provinciesteenweg/N10 aanvragen

De Provinciesteenweg/N10 is een gewestweg, dit wil zeggen dat je je inname bij twee verschillende instanties tegelijk moet aanvragen:

Agentschap Wegen en Verkeer (gewest)

                        EN

Gemeente Boechout (gemeente)

Om een geldige inname te doen, moeten beide instanties een vergunning afleveren. De twee vergunningen moeten dus op de werf aanwezig zijn.

Stap 1: je aanvraag indienen bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)

Wanneer je een inname van het openbaar domein wil doen op de Provinciesteenweg/N10, moet je een aanvraag indienen bij het AWV (bv. kraan, container, werfwagen …). Dit geldt niet alleen voor innames op parkeerplaatsen of op de rijbaan, maar ook voor het plaatsen van een stelling op het voetpad en voor het plaatsen van een terras voor horecazaken op het voetpad.

De retributie die je aan het AWV moet betalen, bestaat uit een vaste administratiekost en een variabele kost die wordt berekend in functie van de ingenomen oppervlakte. 

Een inname van het openbaar domein bij het AWV aanvragen doe je door een mail te sturen naar wegen.antwerpen.districtbrecht@mow.vlaanderen.be (telefoonnummer: 03 330 12 60). Opgelet! Het AWV heeft 30 dagen de tijd om een vergunning af te leveren. Dien je aanvraag dus op tijd in.

Wanneer je de domeinvergunning van het AWV ontvangt, voeg je die toe aan je lopende dossier bij de gemeente Boechout. Daarom raden we je aan om een account aan te maken in de aanvraagmodule van Eaglebe. Op die manier kan je makkelijk documenten toevoegen.

Uitzondering! Je hoeft geen aanvraag in te dienen wanneer je parkeerplaatsen inneemt voor minder dan 24 uur EN je geen hinder veroorzaakt voor het verkeer (bv. leveringen van materialen):

 • In deze situatie heb je een meldingsplicht bij het AWV en moet je enkel een aanvraag inname openbaar doen bij de gemeente Boechout. Je hoeft geen retributie te betalen aan het AWV. De kosten voor de vergunning inname openbaar domein bij de gemeente Boechout zullen worden berekend volgens het geldende retributiereglement.
 • Om je inname te melden bij het AWV moet je vooraleer de inname van start gaat een mail sturen naar wegen.antwerpen.districtbrecht@mow.vlaanderen.be met de volgende informatie:
  • Datum van de inname
  • Begin- en einduur van de inname
  • Exacte locatie
  • Verantwoordelijke persoon (naam, adres, e-mail, telefoon)
  • Signalisatieplan indien er hinder is voor voetgangers en/of fietsers

Stap 2: je aanvraag indienen bij de gemeente Boechout

De aanvraag bij de gemeente dien je in volgens de stappen die eerder al toegelicht werden. Dien je aanvraag bij de gemeente op hetzelfde moment in als je aanvraag bij het AWV zodat alles administratief al klaarstaat. Voeg later je domeinvergunning van het AWV nog toe aan je aanvraag. Pas dan zal de gemeente je vergunning voor de inname van het openbaar domein kunnen afleveren. Voor je aanvraag bij de gemeente betaal je enkel een administratieve kost van 20 euro.

Denk er aan dat beide vergunningen (AWV en gemeente) steeds aanwezig moeten zijn op de werf om een geldige inname te kunnen doen.

Belangrijke aandachtspunten

 • De toelating voor het innemen van het openbaar domein moet steeds op de werf aanwezig zijn en getoond kunnen worden op elk verzoek van de bevoegde overheid. Indien de vergunning niet aanwezig is of niet overeenkomt met de daadwerkelijk uitgevoerde inname, dan kan de politie meteen de inname stopzetten en alles laten verwijderen.
 • In navolging van het politiereglement kunnen innames nooit plaatsvinden voor 7 uur ‘s ochtends en moeten ze steeds beëindigd worden voor 22 uur ‘s avonds.
 • De toelating is enkel geldig tijdens de goedgekeurde periode en kan in geval van noodzaak of niet-naleven van de voorwaarden onmiddellijk ingetrokken worden. De toelating ontlast de verkrijger geenszins van het naleven van alle wettelijke bepalingen en voorschriften.
 • Deze toelating gaat enkel over het plaatsen van verkeerssignalisatie. Voor bouwtoelatingen, toelating voor inname openbaar terrein, lokale retributies ... moet u zich vóór de start van de werken informeren bij de bevoegde stedelijke/gemeentelijke of gewestelijke overheid.
 • Deze toelating ontlast de verkrijger geenszins van de verantwoordelijkheid bij eventuele beschadigingen aan het wegdek of de eigendom van derden.
 • De signalisatie die is aangegeven op het signalisatieplan moet steeds door de aanvrager (of de verantwoordelijke van de signalisatie) geplaatst worden. Particulieren kunnen dit huren bij gespecialiseerde firma’s.
 • De signalisatie mag pas worden opgesteld vanaf de begindatum (en eventueel het opgelegde beginuur) van deze toelating en moet verwijderd/afgedekt zijn ten laatste op de einddatum (en eventueel het opgelegde einduur) van de toelating.
 • In schoolomgevingen mag er geen zwaar verkeer manoeuvreren op werkdagen tussen 07.30 en 8.30 uur en tussen 15.30 en 16.30 uur en op woensdagen tussen 11.45 en 12.45 uur. Dit in het kader van het charter werftransport.
 • De werken mogen slechts beginnen wanneer alle voorziene signalisatie zoals aangegeven op het signalisatieplan correct is aangebracht.
 • Tijdens de duur van de aanvraag moet er steeds een vlotte en veilige doorgang worden behouden voor alle verkeer, waarbij een minimumbreedte van 3 meter vrije rijbaan te allen tijde moet worden gerespecteerd.
 • Bijzondere aandacht is nodig voor de veilige doorgang van (brom)fietsers en voetgangers die op het voet- en fietspad steeds een vrije doorgang van minstens 1,50 meter moeten hebben. Het afsluiten van het voet- en/of het fietspad kan slechts in zeer uitzonderlijke gevallen en na advies van de politie. De signalisatie moet steeds geplaatst worden zoals opgelegd.
 • De signalisatie van containers, liften en stellingen, zowel overdag als ’s nachts, moet gebeuren volgens de wettelijke voorschriften.
 • De signalisatie moet aangebracht worden met de meeste zorg en moet tijdens de volledige duur van de werken zuiver in stand worden gehouden zodat ze voor de weggebruikers te allen tijde identificeerbaar blijft. Opgelet! Batterijen van mobiele verkeerslichten, knipperlichten en dergelijke moeten regelmatig nagekeken worden op hun goede werking. De aannemer doet de nodige schikkingen om de openbare weg netjes te houden.
 • Inrichtingen van openbaar nut moeten steeds vrijgehouden worden (bv. rioolkolken, putten van Water-link en Pidpa, straatputten, elektriciteitskasten, brandmondkasten brandweer …)
 • Tegenstrijdige signalisatie moet in overleg met de opstellende dienst tijdelijk worden afgedekt. Dit kan ook het plaatsen van bijkomende (parkeer)signalisatie met zich meebrengen. Het afdekken mag de verkeerstekens niet beschadigen. Wanneer er door het afdekken bevuiling of beschadiging optreedt, dan zorgt de aannemer ervoor dat de bevuilde/beschadigde verkeerstekens worden hersteld.
 • Wanneer de beschadiging van de signalisatie door een ongeval of vandalisme wordt veroorzaakt, dan zal de aannemer de zaak rechtstreeks afhandelen met de verzekering of met de betrokken partij. Het gemeentebestuur zal geen vergoeding uitbetalen in geval van schade, ook niet wanneer de schade door een onbekende werd veroorzaakt.
 • De politie kan te allen tijde opleggen om overbodige signalisatie te verwijderen of om bijkomende signalisatie bij te plaatsen. De aannemer geeft onmiddellijk gevolg aan dit verzoek.
 • Zolang de signalisatie aanwezig is, moet de aannemer de nodige schikkingen treffen zodat er steeds een verantwoordelijke bereikbaar is in geval van problemen. Deze persoon moet het probleem binnen de kortst mogelijke tijd oplossen. De contactgegevens van de opdrachtgever, de verantwoordelijke van de signalisatie en de verantwoordelijke aannemer moeten tijdens het online aanvraagproces via de daartoe bestemde vakken doorgegeven worden.
 • Indien de aannemer in gebreke blijft of geen gevolg geeft om zich in regel te stellen, dan kan de politie en/of het gemeentebestuur zelf ingrijpen. Dit heeft tot gevolg dat alle kosten hieraan verbonden ten laste vallen van de aannemer. De eventuele ingrepen verminderen geenszins de verantwoordelijkheid van de aannemer.
 • Ten laatste 3 werkdagen vóór de start van de werkzaamheden licht de aannemer de getroffen bewoners/bedrijven en indien nodig ook de openbare vervoersmaatschappij De Lijn schriftelijk in over de aard en de duur van de werken, de verwachte hinder, de omleidingsroute(s) enzovoort. Wanneer de omleiding niet digitaal is ingetekend bij de aanvraag, maar als document werd toegevoegd, dan staat de aannemer in voor het toevoegen van de omleiding in GIPOD bij de werken waarvoor deze signalisatietoelating is verleend.

Contact

Wens je meer informatie of zit je met vragen? Neem contact op met de dienst Openbare werken en Mobiliteit via openbarewerken@boechout.be of via 03 460 06 36.

Het adres van de gemeentewerf (voor het afhalen en terugbrengen van de parkeerverbodsborden) is: Nijverheidsstraat 4, 2530 Boechout. Je kan de gemeentewerf contacteren via het nummer 03 460 06 95.