Inname openbaar domein (signalisatievergunning)

Wanneer je buiten je eigendom iets op straat, fiets- of voetpad plaatst, neem je het openbaar domein tijdelijk in. Hiervoor is steeds, vooraf, een toelating nodig van het gemeentebestuur. Je vraagt een inname van het openbaar domein aan voor:

 • een inname van voetpaden en fietspaden voor het plaatsen van een verhuiswagen en -lift, het leveren van materialen ...
 • het plaatsen van containers, stellingen, bouwmaterialen ... op openbaar domein.
 • het leveren en plaatsen van bouwmaterialen waarbij de rijbaan tijdelijk bezet wordt door een vrachtwagen, kraan, werkzone ...
 • voor het afsluiten van (een deel van) de rijbaan door werken.
 • wanneer je enkel de inname vraagt van bestaande parkeerplaatsen moet je een parkeerverbod aanvragen.
 • het plaatsen van kiosken, eetkramen, tenten …

Je krijgt een vergunning om een afgesproken deel van het openbaar domein voor een vastgelegde periode in te nemen. Aan deze toelating wordt steeds een signalisatievergunning gekoppeld. Hierin staat welke verkeersborden je moet plaatsen. Dit is een wettelijke verplichting: bij inname van het openbaar domein moet je de juiste verkeersborden voorzien om de veiligheid van alle weggebruikers te verzekeren.

De aanvraag voor een inname openbaar domein verloopt via een digitaal platform. De applicatie werkt met Google Chrome.

Aanvraagtermijn

Vraag je toelating op tijd aan. Aanvragen die te laat komen, kunnen misschien niet meer tijdig behandeld worden. De aanvraag wordt dan geweigerd.
Onvolledige dossiers verlengen de aanvraagtermijn.

Een aanvraag tot toelating voor het plaatsen van een container, stelling, verhuislift, … of signalisatievergunning voor werken dien je minimum 10 werkdagen voor de gewenste innamedatum in.
Verlengen van je aanvraag kan tot 5 werkdagen voor het einde van de lopende toelating.

Een aanvraag voor een parkeerverbod dien je minimum 5 werkdagen voor de gewenste datum in. Verlengen van je aanvraag kan tot 3 werkdagen voor het einde van de lopende toelating.

Een aanvraag voor een standplaats voor een kraam … dien je minstens 1 maand voor de gewenste datum in. Verlengen van je aanvraag kan tot 10 werkdagen voor het einde van de lopende toelating.

Hoe dien je een aanvraag in?

De aanvraag en betaling gebeuren online door te klikken op 'aanvraag inname openbaar domein' op deze pagina. Indien dit niet lukt, kan je ook aan het onthaal van het administratief centrum Burger en Welzijn (IJzerlei 25) terecht.

Je opent de toepassing in Google Chrome.

We raden je aan om een account aan te maken, maar dit is niet verplicht. Het voordeel van een account is dat je de status van je aanvraag kan opvolgen, nummerplaten ingeven (zoals bij de aanvraag van parkeerverbodsborden), de aanvraag verlengen ... Een account kan ook later worden aangemaakt, bijvoorbeeld op het moment dat een verlenging nodig is.

Duid aan over welk type inname het gaat, geef een korte omschrijving en vul de periode in. Na het ingeven van de juiste locatie kan je op de kaart intekenen welke plaats je zal innemen en wat de hinder zal zijn. Op de volgende pagina noteer je je gegevens en vink je beide vakjes (m.b.t. de algemene voorwaarden en contactinfo) aan. Druk op 'verzend' en je aanvraag is ingediend.

Je ontvangt zowel na het indienen als na het verkrijgen van een toelating/weigering een bevestigingsmail.

De toelating verlengen kan via de link in de e-mail die je hebt gekregen voor de lopende toelating. Let er op dat je ook de verlenging op tijd aanvraagt.

 • Probeer de aanvraag zo volledig en correct mogelijk in te vullen. Dit helpt om de aanvraag gemakkelijker en dus sneller af te handelen. Je kan hiervoor gebruik maken van het omschrijvingsveld en de optie om bijlages toe te voegen. 
  Als je aanvraag onvolledig is, als je het verkeerde type aanname aanvraagt, als de grootte van de ingenomen oppervlakte niet klopt … moet de gemeente mogelijk bijkomende informatie opvragen. Dit gaat ten koste van de behandeltermijn. 
   
 • Bij elke aanvraag voor inname met hinder moet verplicht een signalisatie- en omleidingsplan zijn toegevoegd. Zonder signalisatieplan kan je aanvraag niet worden behandeld.
   
 • Bij het intekenen van de inname worden potentiële conflicten met andere innames of evenementen getoond. Je kan je aanvraag verder indienen, maar je weet dat ze mogelijk zal geweigerd worden, afhankelijk van het conflict waar het over gaat. Je kan ook preventief de plaats of periode van inname aanpassen.
   
 • Wanneer er straatmeubilair weg moet, moet je dat duidelijk vermelden in het beschrijvingsvak. Probeer dit zo veel mogelijk te vermijden.
   
 • Indien je een parkeerplaats voor personen met een beperking drie dagen of meer inneemt, moet je zelf een tijdelijke mindervalide parkeerplaats voorzien, zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke. 
   
 • Wanneer je werken in opdracht van een nutsmaatschappij uitvoert, zullen deze werken al gekend zijn binnen het GIPOD (Generiek Informatieplatform Openbaar Domein) van de Vlaamse overheid. Geef het GIPOD-ID in op het aanvraagformulier zodat je aanvraag voor signalisatievergunning gekoppeld wordt aan de bestaande inname en er geen conflict mee geeft.
   
 • In een aantal gevallen - meestal bij grote hinder - kan het gemeentebestuur de verplichting opleggen om ten laatste 3 werkdagen voor de start van de werken een bewonersbrief te sturen. In dat geval wordt dit opgenomen in de specifieke voorwaarden van de toelating. Voeg deze bewonersbrief als bijlage toe aan het dossier.

Kosten

Er geldt een retributie op de inname van het openbaar domein. Na goedkeuring van de aanvraag krijg je een betaalverzoek per mail. Nadat de gemeente je online betaling ontvangen heeft, ontvang je de toelating in je mailbox.

De retributie bedraagt

Voor uitvoering van werken:

 • 0,50 euro per vierkante meter per dag vanaf de tweede kalenderdag dat het openbaar domein privatief ingenomen wordt;
 • 2,50 euro per dag vanaf de tweede kalenderdag voor de duur van het parkeerverbod;
 • 75,00 euro per dag voor de duur van het doorgangsverbod indien een openbare weg afgesloten moet worden;

  Voor standplaatsen:
   

 • 0,50 euro per vierkante meter per dag en met een maximum van 2,50 euro per vierkante meter per week;
 • indien toegestaan bestaat de mogelijkheid een standplaats in te nemen voor een ondeelbare periode van een maand aan 10 euro per vierkante meter, drie maanden aan 25 euro per vierkante meter, een half jaar aan 45 euro per vierkante meter en een jaar aan 80 euro per vierkante meter.

Bij elke nieuwe aanvraag wordt een administratiekost van 20 euro aangerekend.

Parkeerverbodsborden

Plaatsing 

Parkeerverbodsborden moet je zelf plaatsen, uiterlijk 24 uren voor de inname van het openbaar domein.

Op het moment dat je de borden plaatst, noteer je de nummerplaten van alle voertuigen die er op dat moment tussen de borden staan. Deze voeg je vervolgens ook ten laatste 24 uur voor de aanvang online toe aan je vergunning, via de link in je bevestigingsmail. Ook als er geen wagens staan geparkeerd, moet je dit doorgeven.

Zonder deze informatie kan de politie niet optreden als er toch voertuigen staan op het moment dat je de openbare ruimte nodig hebt. Staan er toch voertuigen geparkeerd op het moment dat het verbod geldig is, dan je de lokale politiezone Minos verwittigen op 03 451 98 98. Zij komen ter plaatse om dit vast te stellen. 

Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager dat de parkeerverbodsborden tijdens de hele looptijd van de vergunning op de correcte plaats staan en met de juiste onderborden zijn uitgerust.

Ontlenen en terugbrengen

Parkeerverbodsborden kunnen ontleend worden bij de gemeentewerf. Eigen borden kunnen ook gebruikt worden indien ze voldoen aan de wettelijke bepalingen en voorwaarden zoals opgenomen in de toelating. Andere verkeersborden die opgenomen zijn in het signalisatieplan moet je zelf voorzien. 

De parkeerverbodsborden moeten ten laatste de 5de werkdag na de vergunde innameperiode teruggebracht worden. 

Bij een verlenging van het parkeerverbod sta je als aanvrager zelf in voor het aanpassen van de onderborden. Pas zeker alle onderborden aan. 

Adres gemeentewerf voor afhalen van de parkeerverbodsborden: Nijverheidsstraat 4, Boechout.

Verlies of schade

Tijdens de periode van gebruik van parkeerverbodsborden is de aanvrager volledig verantwoordelijk voor de ontleende voorwerpen.
Bij schade, diefstal, verlies of vernietiging van de verkeersplaten moet men volgende procedure naleven:

 • Bij diefstal wordt daarvan onmiddellijk aangifte gedaan bij de politie. Een dubbel van het proces-verbaal van deze aangifte wordt zo vlug mogelijk bezorgd aan de gemeentewerf.
 • Bij verlies, schade of laattijdig terugbrengen van de borden worden de kosten verhaald op de aanvrager.

 

Signalisatieplan

Wanneer je een deel van het openbaar domein inneemt, is het in een aantal gevallen noodzakelijk om dat aan te geven door middel van signalisatie. De omgeving van werken moet ook steeds veilig zijn en blijven voor de andere gebruikers van het openbaar domein. Wanneer de weg volledig afgesloten wordt, is het in een aantal gevallen ook nodig om een omleiding te voorzien.

Wat is een signalisatieplan?

Bij een aanvraag voor een inname openbaar domein met verkeershinder zal je in de meeste gevallen ook een signalisatieplan moeten opmaken en die toevoegen aan je aanvraag.

Een signalisatieplan geeft een bovenaanzicht van de locatie van de werken. Alle voorziene verkeersborden, hekken, bakens, verlichting, veiligheidsnetten, doorgangen, etc... worden visueel aangeduid op het plan.

Je voegt je signalisatieplan toe als bijlage aan je aanvraag. Het is verplicht om de afstanden tussen de verschillende elementen toe te voegen zodat de politie kan inschatten of ze correct geplaatst zullen worden.

Wanneer moet ik in een omleiding voorzien?

Wanneer je inname de doorgang in de straat volledig onmogelijk maakt, is het vaak aangewezen om een omleiding te voorzien. Omdat dit sterk afhangt van de concrete locatie, wordt dit geval per geval bekeken.

In de volgende gevallen zal er zeker in een omleiding voorzien moet worden:

 • er wordt een gewestweg afgesloten
 • er wordt een belangrijke verkeersader afgesloten (bv. Alexander Franckstraat, Hovesesteenweg, Heuvelstraat, ...)
 • er is impact op het openbaar vervoer

Welke signalisatie moet ik plaatsen? Moet ik een signalisatieplan maken?

De ernst van de hinder verschilt sterk van werk tot werk. Daarom verschillen ook de voorwaarden die wij stellen aan de signalisatie en veiligheidsmaatregelen. Lees aandachtig onderstaand schema en maak je keuze uit de 7 types van werken.

Selecteer het juiste type en volg hier de link: type 1 - type 2 - type 3 - type 4 - type 5 - type 6 - type 7.