Afval stoken

We weten dat het niet goedkoop is om op een correcte manier van je afval af te geraken. Toch is het geen goed idee om alles op een hoopje te gooien en op te stoken.

Het is ten eerste niet fair tegenover je buren. Zij worden opgezadeld met de dampen en de al dan niet gekleurde wolken van het vuur. Bovendien is het nog eens heel schadelijk voor de gezondheid én loop je het risico op een fikse boete.

Het algemeen idee dat de industrie de grote luchtvervuiler is, is een fabeltje. Slechts 0,5 % van de dioxine-uitstoot is afkomstig van huisvuilverbrandingsinstallaties en ook industriële dioxinebronnen zijn aan strenge normen onderworpen. Belangrijker is dat 25 % van de dioxine-uitstoot afkomstig is van open vuren of ‘allesbranders’ bij de bevolking. De verbranding van allerhande hout- en plasticafval zorgt voor een erg hoge dioxine-uitstoot. Maar ook bij de verbranding van ‘onschuldig’ tuinafval zoals bladeren en snoeihout komen er aanzienlijke concentraties dioxines, fijn stof en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) vrij. Deze drie stoffen zijn op termijn kankerverwekkend. Ze veroorzaken ontwikkelingsstoornissen en brengen onze gezondheid in gevaar.

Wat zegt de wet?

De Vlaamse milieuwetgeving (Vlarem) is duidelijk: afval verbranden in open lucht is voor iedereen verboden. Het verbod geldt niet alleen voor het verbranden van papier, plastic, piepschuim, autobanden en andere rommel, maar ook van biomassa-afval zoals gft+, houtafval en groenresten. De milieuwetgeving voorziet in hoofdstuk 6.11 van Titel II van het Vlarem wel enkele specifieke uitzonderingen.

Enkel in volgende gevallen is verbranding in open lucht nog toegelaten:

  • Het verbranden van droog onbehandeld hout bij het maken van een open vuur (een kampvuur). In onze gemeente is er wel een politiereglement van toepassing en moet je eerst toestemming vragen.
  • Het verbranden van droog onbehandeld hout en onversierde kerstbomen in het kader van folkloristische evenementen. Zo’n activiteit mag ook enkel pas plaatsvinden als de gemeente schriftelijke toestemming heeft gegeven en de activiteit op meer dan 100 meter van bewoning plaatsvindt.
  • Het verbranden van droog, onbehandeld hout of een vaste fossiele brandstof in een sfeerverwarmer of voor het gebruik van een barbecuetoestel.
  • Het verbranden van dierlijk afval, in overeenstemming met de bepalingen, vermeld in artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 betreffende dierlijke bijproducten en afgewerkte producten. Die activiteit mag pas plaatsvinden met schriftelijke toestemming van de toezichthouder.
  • Het maken van vuur in open lucht indien nodig bij het beheer van bossen, als beheermaatregel, als fytosanitaire maatregel of als onderdeel van een wetenschappelijk experiment, in overeenstemming met de bepalingen van het Bosdecreet van 13 juni 1990.
  • Het maken van vuur in open lucht in natuurgebieden, als beheermaatregel wanneer de afvoer of verwerking ter plaatse van het biomassa-afval niet mogelijk is, of als fytosanitaire maatregel. Die activiteit mag pas plaatsvinden als de gemeentelijke overheid schriftelijke toestemming heeft gegeven en die activiteit als uitzonderlijke beheermaatregel is opgenomen in het goedgekeurd beheerplan.
  • De verbranding in open lucht van plantaardige afvalstoffen die afkomstig zijn van eigen bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden, als afvoer of verwerking ter plaatse van het biomassa-afval niet mogelijk is, of als dat vanuit fytosanitair oogpunt noodzakelijk is

Let op: in al die omstandigheden moet (behalve bij het gebruik van sfeerverwarmers en barbecuetoestellen) in overeenstemming met het Veldwetboek en het Bosdecreet een afstand gerespecteerd worden van 100 meter tot huizen, heiden, boomgaarden, hagen, graan, stro, mijten of plaatsen waar vlas te drogen is gelegd, en een afstand van 25 meter tot bossen.

Wat met de BBQ van mijn buurman/vrouw?

Buiten afspraken maken en vragen om rekening met je te houden, kan je niets doen tegen de geuren van de barbecue van je buurman/vrouw.
In zijn/haar eigen tuin mag je buurman/vrouw altijd en overal barbecueën. Doet hij/zij dat goed, dan zijn er praktisch geen vlammen en geen rook.