De toekomst van de dreef

De toekomst van de dreef in Boechout

De dreef behoort tot het beschermd cultuurhistorisch landschap rond het kasteel van Boechout. Eigenaar Reynald Moretus heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor het vellen van alle bomen, met uitzondering van vijf linden, in de Holleweg, het deel tussen het Doornstraatje en de Vredeborgstraat. Al langer baart dit deel de eigenaar en de gemeente zorgen. Bij onweer zijn er de laatste vier jaar al vijf bomen omgevallen, gelukkig zonder slachtoffers. Om de dreef te bewaren voor de komende 100 jaar, is actie nodig.

Is de gezondheid van de bomen al onderzocht?

In de dreef staan 99 bomen: 89 beuken, 7 linden en 3 esdoorns. Er werden al studies over de gezondheid van de bomen uitgevoerd. Zo werden er trekproeven uitgevoerd in 2017 en stelden boomdeskundigen in 2015 en 2021 een Visual Tree Assessment (VTA) of boomveiligheidsverslag op. Het onderzoek wees uit dat de wortels van de bomen, die de laatste jaren gevallen zijn, rot waren. Daardoor waren ze verzwakt en zijn ze omgevallen.

Wat zijn de specifieke problemen in de dreef?

Een beuk kan een levenscyclus van 200 jaar hebben als de omstandigheden goed zijn. In een aangeplante dreef is het echter typisch zo dat aftakeling zich veel eerder manifesteert. Telkens er een boom sneuvelt, zijn de bomen in de directe omgeving gevoeliger voor wind en zonnebrand en verhoogt het risico op ontworteling. De wortels liggen ondiep, waardoor ze gevoelig zijn voor betreding. Door droogtestress vallen er grote takken op de grond, zelfs bij windstil weer.

In de dreef ligt ook een kerosinepijpleiding van de NAVO. Door een aanpassing van de wetgeving na de gasexplosie in Gellingen in 2004 moet er tussen de bomen en de leiding een afstand van 3 meter zijn. Vroeger was 2 meter genoeg. Uit het veiligheidsverslag bleken 17 beuken en 2 linden te dicht bij de leiding te staan. De eigenaar is verantwoordelijk voor de kosten wanneer de bomen de leiding beschadigen en er eventueel kerosine vrijkomt.

Er zijn verschillende scenario’s mogelijk. Enkele voorbeelden.

 1. De beuken worden gerooid en vervangen door wintereiken, in een dubbele rij en op goede afstand van de NAVO-pijpleiding. Wintereiken zijn een betere keuze omdat ze betreding beter verdragen en het is een solide soort in het kader van de klimaatverandering. De nieuwe dreef groeit gelijkmatig.
 2. De instabiele bomen worden gerooid en vervangen door jonge exemplaren. De kruin van de kwetsbare bomen wordt fel gesnoeid en de bast wordt met doeken tegen zonnebrand beschermd. Het is niet zeker dat alle bomen dit overleven. In dit scenario verluchten we de ondergrond en beperken we de betreding. Hier wordt geen rekening gehouden met de pijpleiding.
 3. We sluiten de dreef af en laten de bomen verouderen zoals in een bos. Hoe ouder een boom wordt, hoe waardevoller hij is voor de biodiversiteit. Ook hier wordt er geen rekening gehouden met de pijpleiding. De bereikbaarheid en veiligheid van de omwonenden is dan een belangrijk aandachtspunt.
 4. Alleen de beuken die te dicht bij de leiding staan, worden gerooid. Daardoor komen de bomen in de buitenste rij onder druk te staan van weer en wind. De kruinen moeten fel gesnoeid worden en de bast beschermd tegen zonnebrand. Het is niet zeker dat alle bomen die ingreep overleven. De instabiele beuken worden gerooid en vervangen. De nieuwe binnenste rij bomen wordt dichter tegen de buitenste rij bomen aangeplant, wat niet optimaal is.

Rondom het kapelletje staat een cirkel van 7 lindebomen. Daarvan zijn er twee die binnen problematische afstand van de kerosineleiding staan en vervangen worden. De 5 linden die overblijven worden teruggesnoeid om nadelige gevolgen van verhoogde windbelasting te beperken.

Hoe garandeert de gemeente de veiligheid voor wandelaars of fietsers?

Begin 2016 heeft de gemeente een veiligheidsprocedure opgestart die onder meer inhoudt dat het betreden van de dreef wordt afgeraden bij windsnelheden vanaf 70 km/uur (code geel). De dreef afsluiten doen we vanaf 90 km/uur (code oranje). Aan de ingangen staat een verwittiging en de buurtbewoners krijgen een sms-bericht. De dreef is al 14 keer afgesloten, al 49 keer werd gevraagd om ze te vermijden. De brandweer heeft sinds 2018 zes interventies moeten uitvoeren voor omgevallen bomen of zware takken op de rijweg.

Wie beslist er over de toekomst van de dreef?

De eigenaar heeft het initiatief genomen om een omgevingsvergunning aan te vragen. De gemeente vraagt tijdens de procedure advies aan het Agentschap Natuur en Bos, het Ministerie van Defensie, Intercommunale Igean en het Agentschap Onroerend Erfgoed Antwerpen. De gemeente neemt een beslissing na de
procedure.

Wat gebeurt er na de aanvraag tot omgevingsvergunning?

Het vellen van hoogstammige bomen (bomen met een omtrek van minstens 1 meter op 1 meter hoogte) is vergunningsplichtig. Reynald Moretus heeft op 11 maart een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning om de kap van bomen op zijn eigendom mogelijk te maken. De gemeente volgt een procedure waar wettelijke maximumtermijnen aan verbonden zijn.

Infovergadering op 3 mei

Eigenaar Reynald Moretus organiseert op 3 mei om 20 uur, in samenwerking met Landmax, een adviesbureau voor bos- en natuurontwikkeling, een infovergadering over de dreef. 

Hoe deze zal plaatsvinden, laten we zo snel mogelijk weten. 

 

 

Hieronder vind je een vereenvoudigde weergave van de gewone procedure:

 • Dossier ingediend op 11 maart.
max. 30 dagen
 • Gemeente verklaart het dossier volledig en ontvankelijk.
max. 10 dagen
 • Openbaar onderzoek start met een infovergadering. 
 • Gele bekendmakingsaffiche wordt opgehangen.
 • Gemeente stuurt een adviesvraag uit aan externe instanties.
max. 30 dagen
 • Het openbaar onderzoek loopt ten einde.
 • Adviezen en eventuele bezwaarschriften worden verwerkt.
 • Het college van burgemeester en schepenen neemt een beslissing (in principe 105 dagen na de verklaring van volledigheid en ontvankelijkheid)
max. 10 dagen
 • Het college van burgemeester en schepenen maakt haar beslissing aan de eigenaar bekend.
 • De eigenaar en derden kunnen nog beroep aantekenen.
 • Gele bekendmakingsaffiche wordt opgehangen.
max. 30 dagen
 • De beroepstermijn is verstreken.