Gemeentelijk beheerplan bermen

De totale oppervlakte aan wegbermen in Vlaanderen overstijgt de oppervlakte van onze erkende natuurgebieden. Ze vormen vaak een verbindingszone tussen verschillende natuurgebieden waar ook insecten en zoogdieren dankbaar gebruik van kunnen maken. Door aangepast beheer kunnen wegbermen uitgroeien tot pareltjes van langgerekte hooilanden waarin insecten hun geschikte voedselplanten, voortplantingsplaats en schuilplaats kunnen vinden. Door te ijveren voor een aangepast beheer dat met de groeiplaatsen van deze planten rekening houdt, kan de achteruitgang van sommige soorten in Vlaanderen tegengegaan worden. Ziet een bloemrijke berm met een zee van margrieten er niet stukken mooier uit dan een banale berm met enkel gras en brandnetels?

Bermbesluit

Het bermbesluit is algemeen van toepassing op bermen en taluds langs wegen, waterlopen en spoorwegen, in de landelijke gebieden.
Drie bepalingen van het bermbesluit (27 juni 1984) zijn belangrijk:

  • Er mag maar een eerste maal gemaaid worden na 15 juni en een tweede maal pas na 15 september
  • Het bermmaaisel moet verwijderd worden
  • Het is verboden de bermen te bespuiten met herbiciden en insecticiden.

Ten gevolge van verschraling verkleint de hoeveelheid maaisel die jaar na jaar moet verwerkt worden.

De bermen langs slecht overzichtelijke plaatsen en gevaarlijke kruispunten, en de bermstroken aansluitend op hoofdfietswegen, kunnen o.w.v veiligheidsredenen vroeger gemaaid worden.

Er wordt de burgers uitdrukkelijk gevraagd om zelf private wegbermen niet te bespuiten met bestrijdingsmiddelen.

Plantenexoten in de berm

De locaties waar Japanse Duizendknoop groeit worden apart gemaaid. Deze plant is exotisch en erg invasief, ze verdringt de lokale beplanting onverbiddelijk weg. Als er wordt gemaaid, zal de plant gespaard worden om nadien apart gemaaid te worden. Doordat het maaisel apart verwijderd wordt voorkomen we dat de plant zich (elders) verderzet. Elk plantendeeltje kan zich tot een nieuwe plant ontwikkelen.

Vlaamse overheid, departement Natuur & Bos