Natuurvergunningen

In Vlaanderen is het verboden bepaalde kleine landschapselementen en vegetaties te wijzigen zonder vergunning, de 'natuurvergunning'. Vooraleer over te gaan tot het wijzigen van bijvoorbeeld poelen, graslanden en bomenrijen vraag je best altijd informatie aan de dienst Omgeving.

Wijzigen van vegetatie betekent onder meer:

  • het afbranden
  • vernietigen
  • beschadigen
  • doen afsterven van de vegetatie met mechanische of chemische middelen
  • het wijzigen van historisch permanent grasland
  • het wijzigen van het reliëf

Met wijzigen van kleine landschapselementen wordt bedoeld:

  • het verwijderen en beschadigen van houtachtige beplantingen op weg-, waterweg- of spoorwegbermen of op de helling van holle wegen, van dijken of taluds, van heggen, hagen, houtkanten, houtwallen, bomenrijen en hoogstamboomgaarden.
  • Ook het uitgraven, verbreden, rechttrekken, dichten van poelen of waterlopen enzovoort.