Distelbestrijding

Distel Kale Jonker

Moeten distels bestreden worden?

Vroeger moest iedereen de bloei, de zaadvorming en de uitzaaiing van volgende vier soorten distels voorkomen:

  • Kale jonker
  • Speerdistel
  • Kruldistel
  • Akkerdistel

Het recente arrest van de Raad van State (Arrest nr. 237590 van 09/03/2017) vernietigt het besluit van de gouverneur inzake distelbestrijding. De algemene verplichting om de bloei van deze vier soorten distels te beletten, komt te vervallen wegens het gebrek aan decretale rechtsgrond voor artikel 43 van het KB van 19 november 1987. Ook het opleggen van algemene bestrijdingsmaatregelen aan derden om op hun terreinen distels te bestrijden is niet langer mogelijk.

Verplichting landbouwers

De uitspraak van de Raad van State heeft echter geen betrekking op de verplichting van de landbouwers om akkerdistels te bestrijden op graslanden zoals opgelegd in het kader van de randvoorwaarden in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Deze verplichting is niet gebaseerd op de federale wetgeving, maar vindt zijn oorsprong in de Europese verordeningen die het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid bepalen en de vertaling ervan in de Vlaamse wetgeving.

Concreet betekent dit voor de landbouwers dat zij de overwoekering van grasland met akkerdistel moeten voorkomen door te vermijden dat akkerdistels in bloei, tot zaadvorming of tot uitzaaiing komen. Met andere woorden: er mogen op graslanden geen akkerdistelhaarden voorkomen. Een akkerdistelhaard is een aaneengesloten oppervlakte van ten minste 10 m² met akkerdistels in bloei, in zaad of uitgezaaid.

Hoe kan je distel bestrijden?

Elke plant heeft in de natuur een rol. Zo zijn distels interessante nectarplanten voor bijen en vlinders. Sommige rupsen leven alleen op bepaalde distels. Een paar planten laten staan, heeft dus ook zijn voordelen.

Om distelhaarden in te perken, volstaat het om te maaien. Begin met maaien voor de bloei en maai opnieuw op het einde van de zomer en in de late herfst. De reserves worden uitgeput en de plant verdwijnt. Te vroeg en te weinig maaien, heeft een averechts effect. Om zaadverspreiding te vermijden, ruim je de gemaaide stengels best op.