Subsidie natuurverenigingen bij aankoop van gronden

Wat is het?

Met deze subsidie wil het gemeentebestuur een stimulans geven voor het verbeteren van de kwaliteit van het leefmilieu. De aankoop van natuurterreinen met de daaraan verbonden beschermings- en beheersmaatregelen, is een eenvoudige en efficiënte manier om waardevolle natuur te beschermen en van een duurzaam beheer te voorzien.

Voor wie is het?

Elke plaatselijke natuurvereniging die voldoet aan bepaalde voorwaarden zoals terug te vinden in het "Subsidiereglement voor natuurverenigingen bij aankoop van gronden".

Wat moet je meebrengen?

Het volledig ingevuld aanvraagformulier “subsidie voor natuurverenigingen voor de aankoop van gronden”, met de gevraagde bijlagen.

Wat zijn de stappen?

De subsidie kan worden bekomen na het doorlopen van volgende stappen:

  • Je vult, in naam van de vereniging, het aanvraagformulier volledig in en voegt de gevraagde bijlagen toe. Je kan het formulier ophalen op de milieudienst of hier downloaden.
  • Het volledig ingevulde formulier (met gevraagde bijlagen en ondertekend door minstens 2 bestuursleden) bezorg je vóór de aankoop van de gronden aan de milieudienst: je geeft het af bij de milieudienst tegen ontvangstbewijs of je stuurt het naar de milieudienst.
  • De milieudienst controleert of het aanvraagformulier volledig en correct ingevuld is en of de gevraagde bijlagen in orde zijn.
  • De milieudienst beoordeelt de aanvraag op basis van het subsidiereglement.
  • Het college van burgemeester en schepenen beslist over het al dan niet toekennen van de subsidie.
  • De milieudienst antwoordt de aanvrager op basis van de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen.
  • Bij de aankoop van de gronden stel je, in naam van de vereniging, alle nodige bewijsstukken van de aankoop ter beschikking van het gemeentebestuur. De bestemming en het gebruik van de verworven gronden moet uitdrukkelijk in de aankoopakte omschreven worden.
  • Het college van burgemeester en schepenen bepaalt op basis van de bewijsstukken het precieze bedrag van de subsidie.
  • Het gemeentebestuur betaalt de subsidie uit binnen de 3 maanden na ontvangst van de bewijsstukken van de aankoop van gronden.