Gemeentelijk strooibeleid

Onderaan deze pagina kan je het gemeentelijk strooiplan downloaden. De Provinciesteenweg (N10) is een gewestweg en hier strooit het Agentschap Wegen en Verkeer. De timing kan verschillen van die van onze eigen strooidienst.

Categorieën en weersomstandigheden

Overal tegelijk strooien is onmogelijk. Bovendien moeten we bij een algemene zoutschaarste efficiënt omspringen met de voorraden. Daarom bepaalt het strooiplan welke wegen prioritair gestrooid worden. De meeste wegen in Boechout en Vremde zijn op het strooiplan ingekleurd in rood, groen, oranje of geel volgens bepaalde categorieën. Enkele (kleinere) wegen zijn niet ingekleurd en behoren tot geen enkele categorie.

Bij ijzel zal de gemeentewerf de wegen uit alle kleurcategorieën strooien voor veiligheidsredenen.

Bij sneeuwval worden enkel de wegen en fietspaden met de kleuren rood, groen en oranje gestrooid. Bij aanhoudende sneeuwval (3 à 4 dagen) worden bijkomend de gele wegen gestrooid. ‘Gele’ wegen worden bij (korte) sneeuwval niet gestrooid omdat het geen verbindingswegen zijn. Belangrijk om weten is ook dat de zoutkorrels hun werk pas kunnen beginnen doen nadat er voldoende over gereden wordt zodat de zoutkristallen openbarsten.

Strooiopdrachten

Wanneer de politiezone Minos de gemeentewerf oproept om te strooien, controleert de gemeentewerf of dit op dat moment van toepassing is voor het grondgebied Boechout. Als de politiezone Minos een oproep tot strooien doet en dit specifiek op het grondgebied Boechout, moet de gemeentewerf effectief gevolg gegeven aan deze oproep, m.a.w. er moet dan gestrooid worden.

Als de weerberichten sneeuwval of ijzel voorspellen, wordt de situatie via verschillende websites opgevolgd (tijdens de werkuren) en beslist de gemeentewerf of er al dan niet gestrooid wordt. Eventueel worden de nodige middelen klaargezet om het strooien (bv. ‘s nacht na oproep) vlotter te laten verlopen.

Mensen blijven individueel verantwoordelijk voor hun rijgedrag ongeacht het weertype. Via de gebruikelijke mediakanalen worden mensen voldoende ingelicht over mogelijke sneeuwval of ijzel. Een weggebruiker die geconfronteerd wordt met sneeuw of ijzel op de weg moet zijn gedrag aan deze toestand aanpassen. Het Wegverkeersreglement stelt dat je je op een normaal voorzichtige wijze in het verkeer moet gedragen. De burger kan van de overheid niet eisen dat de weg er op elk ogenblik volledig ijs- en sneeuwvrij bij ligt. Maar de overheid mag aan de andere kant ook niet zonder meer blijven stilzitten: ze moet redelijke inspanningen leveren om veilige wegen ter beschikking te stellen van de weggebruikers.

Strooien voor eigen deur

Sneeuwtaferelen zijn erg idyllisch, maar kunnen ook gevaarlijk zijn. De strooidiensten rijden dan dag en nacht uit om zoveel mogelijk straten ijs- en sneeuwvrij te maken. Daarnaast verplicht het politiereglement bewoners om zelf de voetpaden voor de eigen woning ijs- en sneeuwvrij te maken. Er moet voldoende ruimte op het voetpad en aanpalende fietspad worden schoongeveegd om de doorgang van voetgangers en fietsers te vrijwaren. Het is verboden om de geruimde sneeuw voor een ander gebouw te vegen of op andere plaatsen van de openbare weg waardoor het verkeer wordt belemmerd of de rioolopeningen worden verstopt. Ter hoogte van opritten, oversteekplaatsen van voetgangers en fietsers en aangeduide haltes van De Lijn moet de rand van het voetpad gelegen langs de rijbaan steeds vrijgehouden worden.

In appartementsgebouwen moet de bewoner van de gelijkvloerse verdieping het voetpad ijs- en sneeuwvrij maken, tenzij dit anders onderling geregeld is tussen de bewoners van het gebouw. Ook eigenaars van een niet-bebouwd perceel moeten het nodige doen om gladheid te voorkomen op het aanliggend voetpad.

Bovendien is het verboden om bij vriesweer water te gieten of te laten lopen op de openbare weg of glijbanen aan te leggen. Bij niet-naleving van deze verplichtingen kunnen geldboetes tot maximum 250 euro worden opgelegd.

Alternatieven voor strooizout

Wanneer er sneeuw of ijzel ligt, zijn de inwoners van de gemeente dus verplicht om hun voetpaden voor hun huizen vrij te maken. Hiervoor wordt meestal strooizout gebruikt. Maar wat als er geen zout (meer) beschikbaar is? Een mogelijkheid is de laag sneeuw te lijf te gaan met borstel en sneeuwschep. Vooral wanneer de sneeuw nog niet betreden is, is dit een erg makkelijke oplossing. Je moet je misschien in het zweet werken, maar het milieu vaart er wel bij. Laat de sneeuw op de stoeprand liggen. In de goot vormt de sneeuw immers een barrière voor het smeltwater dat naar de riolering loopt. Is de stoep na de veegbeurt niet volledig ijsvrij? Strooi dan op de overgebleven ijsplekken een beetje strooizout.

Enkele tips:
- Gebruik een borstel en een sneeuwschep.
- Is de stoep niet volledig ijsvrij? Strooi alleen waar het nodig is.
- Strooi preventief.
- Denk aan het milieu: maak matig gebruik van strooizout.
- Strooi enkel zout op plaatsen waarover gelopen of gereden wordt (en dus niet in de bermen of grachten).

De gemeente stelt geen strooizout ter beschikking van particulieren.