RUP Capenberg

Toelichting

In het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) worden volgende doelstellingen vooropgesteld:

 • Mogelijkheden tot uitbreiding creëren, opdat het rusthuis een bijkomende vleugel kan bijbouwen zodat aan de nieuwe wetgeving op rust- en verzorgingstehuizen kan worden voldaan.
 • Tegelijkertijd moet de unieke combinatie van rusthuis met sportcentrum blijven bestaan.
 • Om de nodige ruimte hiervoor te creëren, zal een herschikking van de sportterreinen en van de inwendige verkeersinfrastructuur nodig zijn. Het herschikken van de sportterreinen zal ook noodzakelijkerwijs gepaard gaan met een uitbreiding van het domein, om de bestaande sportinfrastructuur te handhaven.
 • In bijkomende orde wordt gestreefd naar het creëren van bijkomende uitbreidingsmogelijkheden van sportterreinen voor de aanwezige sportclubs, naargelang hun behoeften.
 • De zonevreemdheid van het rusthuis dient te worden weggenomen.
 • Vermits het niet de bevoegdheid van de gemeente is om de op het gewestplan figurerende reservatiestrook voor een verbindingsweg tussen de N10 (Provinciesteenweg) en de R14 (Krijgsbaan) te schrappen, zullen de bepalingen i.v.m. deze reservatiestrook blijven bestaan, tot zolang de Vlaamse overheid deze handhaaft.
 • Het ganse domein en zijn omgeving dient zijn parkkarakter te behouden én te versterken.
 • Er wordt gestreefd naar een globale ruimtelijke planning van het bestemmingsgebied “dagrecreatiegebied” zoals dit figureert op het gewestplan, zonder noemenswaardige aansnijding van agrarisch gebied.

Historiek

 • Voorlopig goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28/01/2008
 • Openbaar onderzoek van 26/02/2008 t.e.m. 25/04/2008
 • Definitief goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 26/05/2008
 • Goedkeuring door de deputatie (Provincie Antwerpen) in zitting van 10/07/2008

Inhoud (nuttige informatie)