RUP Koude Beekvallei - deel Molenveld

RUP Koude Beekvallei - deel Molenveld

Toelichting

De opmaak van het RUP het RUP Koude Beekvallei – deel Molenveld is rechtstreeks gelinkt met de opmaak van het RUP Mussenhoeve,  dit is wat men altijd “de constructie” noemt. Deze 2 voormalige woonuitbreidingsgebieden (WUG’s) liggen binnen de afbakening van het grootstedelijk gebied en konden dus op termijn worden ontwikkeld. Het bestuur wilde graag één van deze twee gebieden groen houden. De voorkeur ging uit naar het deel Molenveld omdat daardoor er een laatste groene buffer tussen de stad en de groene gemeente behouden bleef. Binnen deze zone blijft het ecologische karakter bewaard, worden kleine landschapselementen aangebracht en is er plaats voor activiteiten zoals het jaarlijkse Sfinksfestival. Het gebied Mussenhoeve, waarvan Matexi eigenaar is, werd in ruil daarvoor opgewaardeerd tot woonzone.

In het  RUP Koude Beekvallei – deel Molenveld worden volgende doelstellingen nagestreefd:

 • Herbestemmen van het woonuitbreidingsgebied naar een open ruimtefunctie;
 • Vrijwaren van de vallei van de Koude Beek en behouden van de natuurverbindingsfunctie;
 • Mogelijkheden voor waterbuffering van het te ontwikkelen regenwaterstelsel, als gevolg van regenwaterafvoer via gescheiden riolering, benutten;
 • Vrijwaren en versterken van het open landschap met kleine landschapselementen;
 • Visuele buffering van de bebouwing aan de randen naar de open ruimte;
 • Tijdelijke rechten voor de aanwezige serre, met een uitdoofprincipe zodat op termijn de open ruimte uitgebreid kan worden in deze richting;
 • Blijvende woonzekerheid voor de nu aanwezige tuinder, ook na stopzetting van het tuindersbedrijf;
 • Bevordering van de recreatieve wandelmogelijkheden;
 • Toelaten en garanderen van tijdelijke evenementen zoals het Sfinksfestival en eventuele andere socio-recreatieve activiteiten.

Historiek

 • Voorlopig goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28/06/2010
 • Openbaar onderzoek van 26/07/2010 t.e.m. 23/09/2010
 • Definitief goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 31/01/2011
 • Goedgekeurd door de deputatie (provincie Antwerpen) in zitting van 31/03/2011

 

Inhoud (nuttige informatie)