RUP Mussenhoeve

RUP Mussenhoeve

Toelichting

De opmaak van het RUP Mussenhoeve is rechtstreeks gelinkt met de opmaak van het RUP Koude Beekvallei - deel Molenveld (dit is wat men altijd 'de constructie' noemt).
Deze twee voormalige woonuitbreidingsgebieden (WUG's) liggen binnen de afbakening van het grootstedelijk gebied en konden dus op termijn worden ontwikkeld.

Het bestuur wilde graag één van deze twee gebieden groen houden. De voorkeur ging naar het deel Molenveld omdat er daardoor een laatste, groene, buffer tussen de stad en de gemeente behouden bleef. In ruil daarvoor werd het gebied Mussenhoeve, waarvan Matexi de eigenaar is, opgewaardeerd tot woonzone.

In het RUP Mussenhoeve worden volgende doelstellingen nagestreefd:

  • Planmatig realiseren van het woonuitbreidingsgebied tot woonwijk met een dichtheid die beantwoordt aan de norm voor stedelijk gebied, zoals geformuleerd in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Het RSV stelt deze op minimaal 25 woningen per hectare.
  • Een kwalitatief woonproject realiseren met een goede mix van woningtypologieën gaande van vrijstaande, gekoppelde en gegroepeerde woningen en appartementen.
  • De Vogeltjeswijk uit haar isolement halen door invulling van het tussenliggende gebied. In het woonuitbreidingsgebied kan een woonproject gerealiseerd worden. Het vult de ruimte op tussen de Vogeltjeswijk, de Vremdesesteenweg en de Gillegomwijk en zorgt op die manier voor een afwerking van de woonkern en versterkt de relatie van de Vogeltjeswijk met de rest van de woonkern.
  • Schikking van de nieuwe woonwijk en een doordachte tracering van wegenis en voetwegen zorgen hierbij voor goede verbindingen en een duidelijke ruimtelijke relatie met de rest van de woonkern van Boechout.
  • De dichtheid binnen het plangebied sluit aan met, en is een vervolg van de al bestaande dichtheid in de omgeving, zodat er geen ruimtelijke en visuele breuk ontstaat. Deze dichtheid is gemiddeld minstens 25 woningen per ha.
  • Realisatie van een groene, kindvriendelijke en veilige wijk, met voldoende mogelijkheden tot recreatie en ontmoeting.

Historiek

  • Voorlopig goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28/06/2010
  • Openbaar onderzoek van 26/07/2010 t.e.m. 23/09/2010
  • Definitief goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 31/01/2011
  • Goedkeuring door de Deputatie (Provincie Antwerpen) dd. 31/03/2011

Inhoud (nuttige informatie)