RUP Zonevreemde terreinen en gebouwen voor toerisme en recreatie

Deel-RUP nr. 1: Manège Furka

Toelichting

Dit RUP zoekt een oplossing op korte termijn voor een aantal zeer concrete problemen en knelpunten m.b.t. 3 bestaande zonevreemde terreinen voor toerisme en recreatie.

Enkele bestaande terreinen of delen van terreinen zijn gesitueerd in gebieden met een andere gewestplanbestemming dan recreatiegebied, voornamelijk agrarisch gebied.

Voor de bestaande terreinen bestaat een behoefte voor een beperkte zonevreemde uitbreiding.

Vanuit het kader van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) wordt daarom verder gebiedsgericht onderzoek verricht, wat duidelijkheid verschaft tot op een gedetailleerd niveau over de ruimtelijke mogelijkheden en wenselijkheden van elke bestudeerde zonevreemde locatie

Het RUP bestaat uit 3 deel-RUP's:

  • Deel-RUP nr. 1: Manège Furka
  • Deel-RUP nr. 2: Toeffelhoek
  • Deel-RUP nr. 3: Hoeve Frimethe

Historiek

  • Voorlopig goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 27/01/2014
  • Openbaar onderzoek van 25/02/2014 tot en met 25/04/2014
  • Definitief goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30/06/2014
  • Goedgekeurd door de deputatie (provincie Antwerpen) in zitting van 28/08/2014

Inhoud (nuttige informatie)