Overzicht openbare onderzoeken (lopend)

Lopende openbare onderzoeken:

Aanvraag omgevingsvergunning (Provinciesteenweg)

Aanvrager: Quote Invest bvba
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen: afwijking gemeentelijke bouwcode m.b.t. parkeren op eigen terrein, toegankelijkheid van buitenruimten en oppervlakte van de bergruimten bij het verbouwen van handelswoning tot meergezinswoning (4 woonentiteiten).
Locatie: Provinciesteenweg 243
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 23/08/2019 tot en met 21/09/2019 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving tijdens de openingsuren van deze dienst of op afspraak.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Aanvraag omgevingsvergunning (Toeffelhoek/Groenstraat-deel)

Aanvrager: Aquafin nv
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen: 23.248 Vernieuwen persleiding Toeffelhoek - Boechout (wegenis-, riolerings- en omgevingswerken, vellen bomen en beperkte werken aan waterloop cat. 3 'De Rollebeek') (heraanvraag).
Locatie: Toeffelhoek/Groenstraat (deel tussen Leeuwerikstraat en Olieslagerijstraat): openbaar domein, 1e afd. sie A nrs. 249h, 250a, 251d, 251e, 252g, 253e, 259c, 263g, 263n, 263p, 283a, 283g, 283h, 324k, 324l, 324m, 356d, 357b, 358b, 362b 2e afd. sie B nrs. ,18k, 18l, 30a, 31a, 32a.
De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag.                                                  Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 14/08/2019 tot en met 12/09/2019 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving tijdens de openingsuren van deze dienst of op afspraak.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Aanvraag omgevingsvergunning (Gillegomstraat)

Aanvrager: Verdickt Michiel
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen: afwijking gemeentelijke bouwcode voor de vrije hoogte van verblijfsruimten bij het verbouwen van een eengezinswoning (OB) en aanleggen van verhardingen in de tuinstroken.
Locatie: Gillegomstraat 45
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 9/08/2019 tot en met 7/09/2019 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving tijdens de openingsuren van deze dienst of op afspraak.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Aanvraag omgevingsvergunning (Mussenplein)

Aanvrager: Matexi Projects nv
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen: omgevingswerken voor de aanleg van het plein.
Locatie: Mussenplein
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 9/08/2019 tot en met 7/09/2019 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving tijdens de openingsuren van deze dienst of op afspraak.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Aanvraag omgevingsvergunning (Lispersteenweg)

Aanvrager: Hutse Serge
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen: afwijking gemeentelijke bouwcode voor de inplanting en dakvorm van bijgebouwen bij het bouwen van een tuinberging.
Locatie: Lispersteenweg 13
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 2/08/2019 tot en met 31/08/2019 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving tijdens de openingsuren van deze dienst of op afspraak.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Aanvraag omgevingsvergunning (Vremdesesteenweg)

Aanvrager: Van Den Briel Willy
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen: regularisatie van wijziging vergunde bouwplannen van verbouwen van een zonevreemde eengezinswoning (OB) en bouwen carport.
Locatie: Vremdesesteenweg 206
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 2/08/2019 tot en met 31/08/2019 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving tijdens de openingsuren van deze dienst of op afspraak.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Aanvraag omgevingsvergunning (Gillegomstraat)

Aanvrager: Pelckmans Dorien
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen: afwijking gemeentelijke bouwcode voor de inplanting van een fietsenstalling.
Locatie: Gillegomstraat 68
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 2/08/2019 tot en met 31/08/2019 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving tijdens de openingsuren van deze dienst of op afspraak.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

OVAM: Ontwerp- uitvoeringsplan kunststoffen 2019-2024

Zowel nationaal als internationaal gaat er de laatste jaren veel aandacht naar verschillende (hinder-)aspecten over kunststof en kunststofafval en zoekt men naar oplossingen. Zo zijn er intussen al krijtlijnen uitgezet in het Verpakkingsbeleid 2.0 en worden in het Vlaams Integraal Actieplan Marien Zwerfvuil, plastic drijfvuil, visnetten en microplastics aangepakt. Ook maakt Vlaanderen in kader van afval- en materiaalbeheerplannen werk van preventie en inzameling van kunststoffen. Maar een overkoepelend kader voor de inspanningen die in Vlaanderen geleverd worden rond kunststoffen ontbreekt vooralsnog.
De OVAM stelt daarom een nieuw Vlaams uitvoeringsplan voor kunststoffen voor. De belangrijkste uitgangspunten voor het nieuw voorstel uitvoeringsplan zijn minder en efficiënt gebruik van kunststoffen, creëren van een duurzame recyclagemarkt voor kunststoffen, stimuleren van kunststofrecyclaat als een volwaardige grondstof, inzetten op kennis- en datavergaring en de voorbeeldrol van overheden via een circulair aankoopbeleid.

Hier kanje de ontwerptekst raadplegen.

Het openbaar onderzoek loopt van 15 juli tot en met 1 oktober 2019.Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen bezwaren of opmerkingen op dit ontwerpplan schriftelijk overmaken aan de OVAM. Dit kan via het volgende mailadres: ontwerpkunststoffenplan@ovam.be">ontwerpkunststoffenplan@ovam.be of op het adres van de OVAM, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen.

 

Procedure voor openbare onderzoeken

Je kan tijdens het openbaar onderzoek de dossiers inkijken aan het loket Omgeving (raadpleeg hiervoor de openingsuren).

Het doel van het openbaar onderzoek is de bevolking de kans te geven om hun eventuele bezwaren tegen een vergunningsaanvraag te uiten.

Iedereen kan gedurende de termijn van het openbaar onderzoek, schriftelijk of digitaal, opmerkingen en bezwaren indienen.
Te richten aan:
College van burgemeester en schepenen
Heuvelstraat 91, 2530 Boechout
omgeving@boechout.be

Na afsluiting van het openbaar onderzoek wordt een vergunning door het college van burgemeester en schepenen verleend of geweigerd. In deze vergunning/weigering kan je lezen of en hoe er rekening werd gehouden met de elementen van bezwaar.