Overzicht overige openbare onderzoeken (lopend)

1. Openbaar onderzoek: digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en publieke grachten

De oude, analoge atlassen van de onbevaarbare waterlopen die het juridisch statuut van de waterlopen vastleggen, worden vervangen door een digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten.

De informatie in het ontwerp voor de digitale atlas is afkomstig uit de oude analoge atlassen, de Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA), bijkomende opmetingen van waterlopen of grachten door de waterloopbeheerders ... Waterloopbeheerders hebben grote inspanningen gedaan om die informatie zo volledig en correct mogelijk op te nemen. Maar mogelijks komt de informatie in het ontwerp van de digitale atlas niet volledig overeen met de situatie op het terrein, bijvoorbeeld omdat de waterloop of publieke gracht plaatselijk verlegd is of omdat de oever ingericht werd. Daarom wordt het ontwerp voorgelegd via een openbaar onderzoek.

Van 1 september 2021 tot en met 28 februari 2022 kan je het ontwerp van de digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten inkijken en becommentariëren op www.integraalwaterbeleid.be. Wanneer je vaststelt dat de loop, de breedte of de diepte van een waterloop of publieke gracht in jouw buurt niet overeenkomt met de weergave in de digitale atlas, dan horen wij dat graag. Op die manier kunnen we samen de kwaliteit van de atlas verbeteren.

2.  kennisgeving van het plan-MER voor Sectorale voorwaarden voor windturbines Vlarem II

Om mogelijke effecten van sectorale voorwaarden voor windturbines op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) opgestart. Het plan dat onderzocht wordt, bevat de huidige sectorale geluids- en slagschaduwvoorwaarden voor windturbines en de voorwaarden voor veiligheid. De periode van terinzagelegging van de kennisgeving zal lopen van 15 december 2021 tot en met 12 februari 2022.

Meer informatie vindt u op https://omgeving.vlaanderen.be/plan-mer-windturbines.

U kunt de milieueffecten aangeven die volgens u onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor  alternatieven. U kunt de nota downloaden op bovenstaande website, of inkijken op het gemeentehuis.

  • via het inspraakformulier op bovenstaande website
     
  • per post aan:

Departement Omgeving

Team Mer

Plan-MER sectorale voorwaarden windturbines (PL277)

Koning Albert II-laan 20 bus 8

1000 BRUSSEL
Voor meer informatie over milieueffectrapportage kunt u surfen naar omgeving.vlaanderen.be/milieueffectrapportage  of bellen naar het gratis nummer 1700.

3. Plan-MER ontwerp Vlaams gedeelte Belgisch Programma EFMZVA 2021 – 2027 - openbaar onderzoek 14.01.2022 - 14.03.2022

Op 14 juli 2021 werd het Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur (EFMZVA) van kracht (Verordening (EU) 2021/1139). De looptijd van het EFMZVA is afgestemd op de duur van het MFK (meerjarig financieel kader) 2021 - 2027. Het EFMZVA draagt bij tot de uitvoering van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) en van het maritiem beleid van de Unie.

Teksten hier te raadplegen.

Opmerkingen op het plan-MER en ontwerp Programma kunnen uiterlijk 14 maart 2022 bezorgd worden:

Persoonlijk via afgifte of via een brief gericht aan:

Departement Landbouw en Visserij - Dienst Visserij
Plan-MER 0269 – EFMZVA
Koning Albert II-laan 35 bus 40, 1030 Brussel,

per e-mail aan: Emaildepartement@lv.vlaanderen.be (met de vermelding ‘Publieke inspraak OO plan-MER 0269 EFMZVA’ in de titel),

of via afgifte van de opmerking in het gemeentehuis.