Overzicht overige openbare onderzoeken (lopend)

1. Publieke inspraak: plan-MER Belgisch programma van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij 2021-2027

Het Belgisch programma wordt opgesteld door de Vlaamse en Waalse overheden die in hun regio verantwoordelijk zijn voor de zeevisserij en de aquacultuur. Het programma geeft voornamelijk financiële steun aan maatregelen ter bevordering van de professionele zeevisserij en aquacultuur en stelt hierbij volgende prioriteiten:

  • een duurzame visserij en de instandhouding van de biologische rijkdommen van de zee bevorderen
  • bijdragen tot de voedselzekerheid in de unie door concurrerende en duurzame aquacultuur en markten
  • een duurzame blauwe economie doen groeien en welvarende kustgemeenschappen creëren
  • de internationale oceaangovernance versterken en zorgen voor veilige, beveiligde, schone en duurzaam beheerde zeeën en oceanen

Om de mogelijke effecten van dat plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Je kan van 16 augustus 2021 tot en met 14 september 2021 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. Je kan de milieueffecten aangeven die volgens jou onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kan je voorstellen formuleren voor locatie- of inrichtingsalternatieven.

  • Je kan de nota downloaden via www.omgeving.vlaanderen.be of ze inkijken op het gemeentehuis en bij het Team Mer in Brussel.
  • Tot en met 14 september 2021 kan je je opmerkingen bezorgen aan je gemeente- of stadsbestuur of aan het Team Mer.
  • Meer informatie over milieueffectrapportage vind je op www.omgeving.vlaanderen.be/milieueffectrapportage of via het gratis nummer 1700.

 

2. Openbaar onderzoek: nieuw ontwerp-beleidsprogramma 'Op weg naar circulair bouwen'

De omschakeling naar een circulaire bouweconomie in Vlaanderen is nodig en niet alleen om de uitdagingen van de klimaatsverandering aan te gaan. We moeten ook efficiënter met grondstoffen omgaan en onze impact op het milieu moet verminderen. Het nieuw ontwerp-beleidsprogramma ‘Op weg naar circulair bouwen’ geeft vorm aan deze circulaire ambities voor de Vlaamse bouwsector, en dit voor de periode 2022 - 2030.

De doelstellingen voor circulair bouwen in het nieuw beleidsprogramma dragen dan ook bij aan de maatschappelijke uitdagingen die gekoppeld zijn aan het inzetten van materialen en hulpstoffen. De grootste focus ligt op het circulaire beheer van materialen die zich in bestaande bouwwerken bevinden en op de circulaire keuzes bij het ontwerpen en (ver)bouwen van nieuwe of te vernieuwen bouwwerken.

Dit beleidsprogramma vormt het nieuwe kader voor de overheid en de bouwsector om vanaf 2022 tot 2030 samen stappen vooruit te zetten richting een circulaire bouweconomie. Vele betrokken sectororganisaties, overheden, onderzoeksinstellingen, VVSG, gemeenten, bedrijven … hebben actief meegewerkt aan dit ontwerp-beleidsprogramma.

Voor de Vlaamse Regering dit ontwerp-beleidsprogramma ‘Op weg naar circulair bouwen’ kan goedkeuren, loopt er vanaf 16 augustus tot en met 15 oktober 2021 een openbaar onderzoek.

 

3. Openbaar onderzoek: digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en publieke grachten

De oude, analoge atlassen van de onbevaarbare waterlopen die het juridisch statuut van de waterlopen vastleggen, worden vervangen door een digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten.

De informatie in het ontwerp voor de digitale atlas is afkomstig uit de oude analoge atlassen, de Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA), bijkomende opmetingen van waterlopen of grachten door de waterloopbeheerders ... Waterloopbeheerders hebben grote inspanningen gedaan om die informatie zo volledig en correct mogelijk op te nemen. Maar mogelijks komt de informatie in het ontwerp van de digitale atlas niet volledig overeen met de situatie op het terrein, bijvoorbeeld omdat de waterloop of publieke gracht plaatselijk verlegd is of omdat de oever ingericht werd. Daarom wordt het ontwerp voorgelegd via een openbaar onderzoek.

Van 1 september 2021 tot en met 28 februari 2022 kan je het ontwerp van de digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten inkijken en becommentariëren op www.integraalwaterbeleid.be. Wanneer je vaststelt dat de loop, de breedte of de diepte van een waterloop of publieke gracht in jouw buurt niet overeenkomt met de weergave in de digitale atlas, dan horen wij dat graag. Op die manier kunnen we samen de kwaliteit van de atlas verbeteren.