Overzicht overige openbare onderzoeken (lopend)

Openbaar onderzoek: Ontwerp Lokaal Materialenplan 2023 - 2030

Het Lokaal Materialenplan volgt op het uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 2016-2022. Met dit ontwerp van uitvoeringsplan zetten we een volgende stap naar een integraal beleid voor de circulaire economie, door meer aandacht te schenken aan preventie en hergebruik en door materiaalkringlopen verder te sluiten. Daarnaast blijft het plan ook de basis van het afvalbeleid vormgeven. Zo zijn er ook op het vlak van selectieve inzameling en recyclage nog belangrijke stappen te nemen. Tot slot blijven het verbranden en storten van afval en het vermijden van zwerfvuil en sluikstort belangrijke beleidsthema’s.

Het dossier kan je hier inzien en ligt ter inzage van 1 juni 2022 tot en met 31 juli 2022 in het gemeentehuis op de dienst omgeving (enkel op afspraak). Je kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.

Binnen deze termijn kunnen eventuele bezwaren of opmerkingen ingediend worden op plan@ovam.be of schriftelijk naar OVAM - Ontwerp Lokaal Materialenplan, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen.

 

Openbaar onderzoek: nieuwe straatnaam 'Bulletje en Boonestaakpad'

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Boechout brengt ter kennis van de bevolking dat de gemeenteraad op 28 maart 2022 de nieuwe straatnaam 'Bulletje en Boonestaakpad' principieel goedgekeurd heeft, om toe te kennen aan de voet- en fietsverbinding in het George van Raemdonckpark die leidt van het Populierenhof naar het Pastoorsleike.

Het dossier ligt ter inzage van 22 april 2022 tot en met 21 mei 2022 in het gemeentehuis op de dienst omgeving (enkel op afspraak). Je kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.

Binnen deze termijn kunnen eventuele bezwaren of opmerkingen schriftelijk ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout, uiterlijk op 9 april 2022.

 

Openbaar onderzoek: Vlaamse PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) en het bijhorende plan-MER

De Vlaamse overheid heeft een ontwerp-PAS opgesteld. Daarbij werd ook een ontwerp plan-milieueffectrapport (ontwerp-plan-MER) opgemaakt dat de effecten van de PAS op het leefmilieu onderzoekt.

De programmatische aanpak stikstof (PAS) heeft als centraal doel bij te dragen aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor Europees beschermde natuur door de depositie van stikstof op Speciale Beschermingszones aangewezen in toepassing van de Habitatrichtlijn (SBZ-H) structureel en planmatig terug te dringen. De PAS moet tevens een toekomstgericht, werkbaar en rechtszeker kader bieden voor vergunning- en toestemmingverlening, rekening houdend met ecologische, sociale en economische randvoorwaarden.

De PAS baseert zich op een gebiedsgerichte analyse van de emissies en de depositie van stikstofoxiden en ammoniak. De PAS is opgevat als een omvattend realisatiegericht programma, met als belangrijkste onderdelen:

 • Brongerichte maatregelen om de emissie en depositie van stikstof te verminderen.
 • Een stikstofsaneringsplan met herstelmaatregelen voor de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu in SBZ-H.
 • Kaders voor de beoordeling van de impact van activiteiten die stikstofoxiden of ammoniak uitstoten.
 • Een pakket flankerende maatregelen om sectorinspanningen te ondersteunen.
 • Een systeem voor monitoring en borging van de programmadoelen.
 • Met de PAS geeft de Vlaamse Regering zuurstof aan duurzame economische ontwikkeling, het leefmilieu en het ondernemerschap in Vlaanderen.

Van 19 april 2022 tot en met 17 juni 2022 loopt er een openbaar onderzoek. Het ontwerp PAS-programma, het ontwerp-plan-MER en de richtlijnen van team Mer zijn vanaf 19 april 2022 raadpleegbaar op de website van het Departement Omgeving en bij het Departement Omgeving in Brussel na afspraak via 02 553 75 86 of SIDO.omgeving@vlaanderen.be. Wie geen computer heeft, kan de plannen ook digitaal inkijken op het gemeentehuis.

Opmerkingen kan je per e-mail of brief bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen:

 • via omgeving@boechout.be (t.a.v. college van burgemeester en schepenen)
 • of op het adres:
  College van burgemeester en schepenen Boechout
  Heuvelstraat 91
  2530 Boechout