Stedenbouwkundig attest

Wat is het?

Wil je de mondelinge inlichtingen over het perceel dat je interesseert schriftelijk bevestigd zien, dan kan je een stedenbouwkundig attest aanvragen. Zo heb je meer zekerheid.

Een stedenbouwkundig attest geeft meer gedetailleerde inlichtingen over de bestemming, de bouwwijze, de inplanting en de bouwhoogte van een mogelijke bebouwing op een bepaald perceel. Het geeft meer zekerheid over de bouwmogelijkheden.

Let wel: een attest is nog geen stedenbouwkundige vergunning.  De vermelde informatie over de bestemming en de opgelegde voorwaarden blijven slechts twee jaar geldig na uitreiking van het attest.

Voor wie is het?

Iedereen die stedenbouwkundige informatie schriftelijk wil bevestigd zien van een perceel dat hem of haar interesseert. Men hoeft geen eigenaar van de betrokken grond te zijn.

Als je een stedenbouwkundig attest wil, dan is het de bedoeling dat je zelf een schetsontwerp toevoegt, een architect is hiervoor niet vereist. Hierop vermeld je om welk soort van bebouwing het gaat, hoeveel verdiepingen het gebouw heeft of zal hebben, wat de dakhelling is, waar de constructie wordt ingeplant …

Wat moet je meebrengen?

De dossiersamenstelling hangt af van het onderwerp waarvoor je een stedenbouwkundig attest aanvraagt.
In het formulier van de Vlaamse regering 'Aanvraag van een stedenbouwkundig attest' zijn de toe te voegen documenten duidelijk vermeld.
Het dossier moet steeds in tweevoud worden ingediend.

Wat kost het?

De administratieve kost voor de indiening van een stedenbouwkundig attest bedraagt € 30.
Dit bedrag kan cash of met bancontact betaald worden bij indiening van het dossier. Wanneer je het dossier aangetekend opstuurt, zal je hiervoor een factuur ontvangen.

Wat zijn de stappen?

  • Je bezorgt het volledig ingevulde formulier, samen met alle gegevens die in het dossier aanwezig dienen te zijn, aan de dienst Omgeving van de gemeente.
  • De omgevingsambtenaar, het college van burgemeester en schepenen en (bij bijzondere procedure de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar) geven over het dossier een advies.
  • De adviezen worden verwerkt in het stedenbouwkundig attest dat afgeleverd wordt door het college van burgemeester en schepenen en aan jou overgemaakt wordt (per aangetekende zending).

Regelgeving en links