Stedenbouwkundige vergunning (bouwaanvraag)

Wat?

Als je werken uitvoert in het Vlaamse Gewest, is de algemene regel dat je een stedenbouwkundige vergunning aanvraagt. Je hebt dus o.a. een vergunning nodig als je gaat:

 • bouwen
 • verbouwen
 • slopen
 • graven
 • bomen vellen
 • reclameborden en afsluitingen plaatsen
 • ...

Op 23 februari 2017 werden de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning samengevoegd tot de 'omgevingsvergunning'

Voorwaarden

Op de website https://omgeving.vlaanderen.be/ kan je nagaan of je een vergunning nodig hebt. Voor sommige werken volstaat een melding of geldt een vrijstelling. Om zeker te zijn, neem je best altijd vooraf contact op met de gemeente.

Procedure

Een omgevingsvergunning kan je op twee manieren aanvragen:

Als je samenwerkt met een architect, dan kan die de aanvraag voor jou opmaken. Aanvragen met verplichte medewerking van een architect mogen sinds 23 februari 2017 enkel nog digitaal worden ingediend.

De gemeente gaat binnen 30 dagen na of de vergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig is.

Openbaar onderzoek

Voor sommige aanvragen wordt een openbaar onderzoek georganiseerd om na te gaan of er burgers zijn die bezwaren hebben tegen je project. Bezwaren die tijdens het openbaar onderzoek ingediend worden, leiden niet automatisch tot een weigering van de aanvraag. Het schepencollege zal zich uitspreken over de bezwaren.

Beslissing

Het college van burgemeester en schepenen zal je aanvraag beoordelen, rekening houdend met:

 • de eventuele bezwaren
 • de eventuele adviezen
 • de voorschriften van het gewestplan, bijzonder plan van aanleg en/of verkaveling
 • de mogelijke hinder voor de buurt (privacy, inkijk, bouwdiepte, terreinbezetting, ...)

Als de gemeente je de vergunning verleent, dan krijg je een afschrift van de beslissing. Vervolgens wordt een mededeling aangeplakt op de plaats van de werken gedurende een periode van 30 dagen.

Start van de werken

Als je niet binnen 35 dagen, vanaf de dag van aanplakking, op de hoogte wordt gebracht van de instelling van een administratief beroep, dan mag je beginnen met de werken. Je brengt de gemeente op de hoogte van de startdatum van de werken.

Na aflevering van de vergunning moet je binnen 2 jaar met de werken starten. De vergunning vervalt als:

 • je niet binnen 2 jaar met de werken begint
 • de constructie binnen 3 jaar niet winddicht is
 • de werken 2 jaar lang onderbroken worden

Uitzonderingen

Voor een aantal kleine werken is geen stedenbouwkundige vergunning nodig of volstaat een melding bij de gemeente. In beide gevallen mogen de werken echter niet strijdig zijn met bv.:

 • stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen
 • ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • bijzondere plannen van aanleg
 • voorschriften van verkavelingsvergunningen
 • regelgeving over monumenten en landschappen
 • ...