Vastgoedinformatie

Wat is het?

Als je een perceel grond of een gebouw wil verkopen, moet je een aantal verplichtingen naleven. Zo ben je als verkoper verplicht om heel wat vastgoedinformatie te verschaffen aan de koper. Deze verplichting geldt zowel voor particulieren als voor notarissen of vastgoedmakelaars.

Onderstaande stedenbouwkundige informatie kan je bij de gemeente verkrijgen:

A) Stedenbouwkundig uittreksel

Een stedenbouwkundig uittreksel bestaat uit een uittreksel uit het plannenregister en een uittreksel uit het vergunningenregister voor de percelen waarvoor de aanvraag wordt ingediend.

Het plannenregister bevat alle informatie over alle ruimtelijke plannen die gelden voor het betrokken goed, bijvoorbeeld: gewestplannen, uitvoeringsplannen, plannen van aanleg, stedenbouwkundige verordeningen, rooilijnplannen enzovoort.

Het vergunningenregister is een databank waarin alle afgeleverde vergunningen, weigeringen, stedenbouwkundige attesten, planologische attesten en verkavelingsvergunningen zijn opgenomen. Ook stedenbouwkundige overtredingen worden meegedeeld.

Let wel op ...

Het is niet omdat er in het stedenbouwkundig uittreksel geen overtredingen worden meegedeeld, dat er geen zijn.

Enkel door de gemeente gekende stedenbouwkundige overtredingen kunnen worden meegedeeld. Het is mogelijk dat er op het perceel inbreuken aanwezig zijn die niet gekend zijn door de gemeente omdat hiervoor nooit een Proces-verbaal van bouwmisdrijf werd opgemaakt. Deze niet-gekende maar toch bestaande inbreuken zijn de verantwoordelijkheid van de eigenaar.

We raden dan ook aan om een grondige controle te (laten) doen tussen de officieel vergunde en de bestaande toestand.

B) Bijkomende informatie

In het inlichtingenformulier vastgoedinformatie is naast het stedenbouwkundig uittreksel eveneens bijkomende informatie opgenomen waarover de gemeente beschikt op het moment van de aanvraag betreffende milieu en natuur, milieuvergunningen, huisvesting, bescherming onroerend erfgoed, erfdienstbaarheden ...

Hoe vastgoedinformatie opvragen?

Vooral notarissen, maar ook particulieren kunnen vastgoedinformatie aanvragen.

Zij zullen zich eerst en vooral moeten registreren via het registratieformulier dat men terugvindt op onze gemeentelijke website (zie link onderaan deze pagina).

Vervolgens kunnen zij via het webformulier vastgoedinformatie opvragen voor een bepaald perceel.

Deze dienst is niet gratis: de gemeente rekent een retributie aan per kadastraal perceel.

Na betaling worden de opgevraagde documenten digitaal afgeleverd op het geregistreerde e-mail adres binnen de vooraf bepaalde termijn.

Wat kost het?

De gemeente Boechout kiest er bewust voor om vastgoedinformatie altijd als één geheel af te leveren, inclusief het stedenbouwkundig uittreksel en bijkomende informatie.

De verschuldigde retributies worden aangerekend per kadastraal perceel.

Ofwel kiest men voor de standaardprocedure, ofwel voor de snelle procedure.

Vastgoedinformatie standaardprocedure: €70. Termijn: 30 kalenderdagen na betaling

Vastgoedinformatie snelle procedure: €150. Termijn: 8 kalenderdagen na betaling

Contactgegevens:

Alle aanvragen worden beheerd door de dienst omgeving, te bereiken via het specifieke mailadres vastgoedinfo@boechout.be.