Visienota Omgeving 2030

Ambtelijke nota

Wat is de Visienota Omgeving 2030, waarom heeft de gemeentelijke administratie deze nota laten maken?

De medewerkers van de afdeling Grondgebiedzaken hadden het gevoel dat het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van 2006 niet langer richting biedt voor het te voeren ruimtelijk beleid in onze gemeente. Zo goed als alle doelen zijn bereikt. Er is geen nieuwe geactualiseerde planhorizon met nieuwe doelstellingen.
De afdeling Grondgebiedzaken heeft het college van burgemeester en schepenen kunnen overtuigen van het belang van een nieuw, ruimtelijk document met planhorizon 2030 (vandaar de naam). Voor de opmaak van dit document werd, na een overheidsopdracht, het samenwerkingsverband tussen de studiebureaus MAAT en VOORLAND aangeduid. Deze studiebureaus uit Gent zijn, zonder enige voorkennis, in november 2017 gestart met de verkenning van ons dorp.

Administratief, niet politiek 

We benadrukken graag dat deze ambtelijke nota werd vormgegeven zonder enige politieke inmenging. Je kan deze Visienota aanzien als het neutrale huiswerk van een administratie die, ondersteund door de adviesraden GECORO, milieuraad en mobiliteitsraad, voorstellen deed aan een bestuur voor een toekomstgericht, ruimtelijk beleid. Het document houdt dus geen rekening met de bestuurswensen. Het was goed mogelijk dat het huidige college van burgemeester en schepenen niet of niet volledig akkoord was met de inhoud van het document. Het bestuur had de vrijheid om te beslissen hoe zij wensten om te gaan met deze Visienota. Wij zagen het in elk geval als een onderbouwd begin en hoopten dat de Visienota deel zou uitmaken van een publiek debat (participatietraject).

Je vindt de volledige Visienota Omgeving 2030 onderaan deze pagina.

Participatietraject

In 2021 werd een participatietraject opgestart rond de Visienota Omgeving 2030. We toetsten het draagvlak voor de doelstellingen en actiepunten uit de visienota. Drie concrete thema’s werden bevraagd: landschappelijk Boechout, levendig Boechout en karakteristiek Boechout. Op basis van de resultaten konden de doelstellingen en actiepunten uit de Visienota worden aangepast, verfijnd of uitgebreid.

Drie fases

Het traject verliep in drie fases. Eerst stelden we de inhoud van de Visienota voor via een reeks buurtpeilingen. In de tweede fase deden we een brede enquête bij een representatieve steekproef. Tot slot organiseerden we wereldcafés waarin inwoners mee konden nadenken over concrete uitdagingen en oplossingen konden formuleren.

Enkele cijfers

  • Tijdens de eerste fase kwamen 10 verschillende thema’s aan bod en volgden meer dan 1.800 inwoners mee, met meer dan 4.400 reacties en stemmen als resultaat.
  • Tijdens de tweede fase kregen 950 inwoners ouder dan 16 jaar een uitnodiging om deel te nemen aan de enquête. Deze groep werd zodanig samengesteld dat ze de bevolking zo goed mogelijk weerspiegelt. In de bevraging werden 37 vragen voorgelegd. Uiteindelijk vulden 415 deelnemers de vragenlijst in, waarvan 394 deelnemers meer dan 70% van de vragen beantwoordden. Aan de bevraging namen 195 vrouwen, 195 mannen en 1 persoon met een andere genderidentiteit deel. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 52,7 jaar. De jongste deelnemer was 16 en de oudste 89. Tot slot kwam 78,5% van de deelnemers uit Boechout en 21,5% uit Vremde, wat nagenoeg gelijk is aan de verhouding in de bevolking.
  • Tijdens de derde fase organiseerden we 2 wereldcafés waar in totaal 28 inwoners aan deelnamen.

De resultaten
op basis van de enquête (fase 2) 

  • Woonbehoeftes

70% van de deelnemers vindt dat er geen plaats is voor nieuwe woningen in Boechout. De meeste Boechoutenaren zijn voorstander van kleinere bouwgronden (60,6%), cohousingprojecten (63,9%) en het opsplitsen van grote, oude villa’s (65,5%). Minst populair zijn het bouwen van meergezinswoningen (40,7%) en het aansnijden van woonuitbreidingsgebieden (29,1%).

  • Woongebieden

76,1% wil het woonuitbreidingsgebied ten noorden van P+R Capenberg schrappen. Er zijn evenveel voor- als tegenstanders voor het verdichten van de Schaliehoevewijk en de zone langs de N10. Een duidelijke meerderheid vindt de dorpskernen van Vremde (70,1%) en Boechout (71,6%) ongeschikt om te verdichten.

  • Vergroenen en ontharden

77% van de deelnemers ziet privétuinen als belangrijke schakel bij klimaat- en milieu-uitdagingen. 88,4% is akkoord om inwoners te motiveren om de rand van hun perceel op een groene manier af te werken zoals met planten of struiken. 84,7% is akkoord met het verplicht vergroenen van grote openbare parkings (P+R Capenberg, Delhaize, Campus Alexianen …).

  • Aanwezigheid landschap en beschikbaarheid publiek groen

79% van de deelnemers is tevreden over de aanwezigheid van het landschap in de eigen woonwijk. 63% vindt dat er nood is aan meer openbare groene ruimte in Boechout. Een derde van de bevolking is het daar niet mee eens. Driekwart lijkt akkoord te gaan met het onder voorwaarden openstellen van private domeinen.

  • Herinrichting N10

66% van de deelnemers wil meer ruimte voor fietsers. 64% wil een groene afscheiding tussen gemotoriseerd en niet-gemotoriseerd verkeer. Inwoners lijken echter in mindere mate bereid om ruimte voor auto’s en parkeerplaatsen op te geven. Slechts 22% wil minder ruimte voor auto’s en 31% voor parkeerplaatsen.

  • Ontwikkeling Vremde

De meeste Boechoutenaren willen een park in de Kerkweg in Vremde. Ook speel- en sportaccommodatie is gewenst, zij het minder uitgesproken. Seniorenvoorzieningen en een dorpspunt staan onderaan het lijstje van gewenste invullingen, al zijn de meningen verdeeld.

  • Ontwikkeling Capenberg

Voorzieningen rond mobiliteit zoals laadpalen, deelauto’s en -fietsen of een afhaalpunt voor pakjes krijgen redelijk veel bijval. Er is weinig enthousiasme voor een (kleine) supermarkt, gedeelde kantoorruimte of een nieuw recyclagepark. Er zijn ongeveer evenveel voor- als tegenstanders voor het vergroten van de parking, het aanleggen van volkstuintjes, een hondenweide en sport- en recreatieruimte.

Het volledig rapport van de resultaten vind je onderaan deze pagina. 

Wat nu?

De Visienota Omgeving 2030 en het participatietraject errond resulteerden uiteindelijk in een Plandocument Omgeving 2030 waarmee de gemeente aan de slag gaat. Je vindt dit document onderaan deze pagina.