Visienota Omgeving 2030

Ambtelijke nota

Wat is het, waarom heeft de gemeentelijke administratie deze nota laten maken?

De medewerkers van de afdeling Grondgebiedzaken hadden het gevoel dat het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van 2006 niet langer richting biedt voor het te voeren ruimtelijk beleid in onze gemeente. Zo goed als alle doelen zijn bereikt. Er is geen nieuwe geactualiseerde planhorizon met nieuwe doelstellingen.
De afdeling Grondgebiedzaken heeft het college van burgemeester en schepenen kunnen overtuigen van het belang van een nieuw, ruimtelijk document met planhorizon 2030 (vandaar de naam). Voor de opmaak van dit document werd, na een overheidsopdracht, het samenwerkingsverband tussen de studiebureaus MAAT en VOORLAND aangeduid. Deze studiebureaus uit Gent zijn, zonder enige voorkennis, in november 2017 gestart met de verkenning van ons dorp.

Administratief, niet politiek 

We benadrukken graag dat deze ambtelijke nota werd vormgegeven zonder enige politieke inmenging. Je kan deze Visienota aanzien als het neutrale huiswerk van een administratie die, ondersteund door de adviesraden GECORO, milieuraad en mobiliteitsraad, voorstellen doet aan een bestuur voor een toekomstgericht, ruimtelijk beleid.
Het document houdt dus geen rekening met de bestuurswensen. Het is goed mogelijk dat het huidige college van burgemeester en schepenen niet of niet volledig akkoord gaat met de inhoud van het document. Het bestuur heeft de vrijheid om te beslissen hoe zij nu wensen om te gaan met deze Visienota. Wij zien het in elk geval als een onderbouwd begin en hopen dat de Visienota deel zal uitmaken van een publiek debat (participatietraject).

Hieronder vind je twee links: naar de presentatie die door de studiebureaus werd gegeven tijdens de gemeenteraad van 25 februari en naar het integrale document Visienota Omgeving 2030. De documenten zijn groot en vragen tijd om te openen. 

Kennisname door de gemeenteraad op 25 februari 2019.