Conformiteitsattest voor verhuur kamer of woning

Wat is het?

Wanneer je een woning of kamers verhuurt, moet die woning voldoen aan bepaalde normen. Met het conformiteitsattest bevestigt de verhuurder dat de woning aan de minimale vereisten voldoet en niet ongeschikt of onbewoonbaar is.
De eigenaar-verhuurder kan of moet de conformiteit van de huurwoning laten nagaan en vastleggen in een conformiteitsattest, een officiële verklaring van de gemeentelijke overheid. Op het attest wordt ook het maximum aantal toegelaten bewoners (maximale woningbezetting) vermeld. In principe blijft het conformiteitsattest 5 jaar geldig (vanaf de datum van aanvraag). Als de overheid vaststelt dat de woning niet langer voldoet aan de normen wegens ongeschiktheid, onbewoonbaarheid, onaangepaste bewoning of overbewoning, dan vervalt het attest van rechtswege, vanaf het moment dat de burgemeester het besluit hiertoe genomen heeft.

Voor wie is het?

Voor elke woning die verhuurd of ter beschikking wordt gesteld, moeten de eigenaar en verhuurder een conformiteitsattest kunnen voorleggen. Deze verplichting wordt gefaseerd ingevoerd voor alle nieuwe verhuringen op basis van de leeftijd van de huurwoning:

 • vanaf 1 januari 2021: woningen van 40 jaar en ouder
 • vanaf 1 januari 2026: woningen van 30 jaar en ouder
 • vanaf 1 januari 2029: woningen van 20 jaar en ouder

De geldigheidsduur van het conformiteitsattest voor woningen en kamers is afhankelijk van het aantal gebreken.

 • Voor woningen die 4 gebreken of minder vertonen in categorie 1, wordt een conformiteitsattest van 10 jaar afgeleverd. 
 • De woningen met meer dan 4 gebreken (en minder dan 7 gebreken) in categorie 1, maar die niet ongeschikt of onbewoonbaar zijn (geen gebreken in categorie 2 of 3), krijgen een conformiteitsattest van 5 jaar.

Eigenaars/verhuurders die niet over een verplicht geldig conformiteitsattest beschikken, zijn de belasting op het niet hebben van een geldig conformiteitsattest verschuldigd.

Waar kan je terecht?

Dienst omgeving / Woonloket – huisvestingsambtenaar

Wat moet je meebrengen?

Bij de aanvraag worden, indien beschikbaar, volgende documenten bijgevoegd:

 • Energieprestatiecertificaat
 • Keuringsattest elektrische installaties
 • Keuringsattest gasinstallaties

Wat kost het?

 • € 90 voor een zelfstandige woning
 • € 90 voor een kamerwoning, verhoogd met € 15 per kamer (met een maximum van € 1.775 per gebouw)

Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

Zie hiervoor ook 'Retributie aanvragen tot omgevingsvergunning, melding van stedenbouwkundige handelingen en exploiteren van IIOA'.

Wat zijn de stappen?

De gemeente brengt de eigenaar/verhuurder er met een aangetekende brief van op de hoogte dat hij een conformiteitsattest moet aanvragen.

 • De eigenaar/verhuurder kan bezwaar indienen tegen deze verplichting. Dit moet wel binnen de termijn van 30 dagen (vanaf de dag van de poststempel). De procedure voor een bezwaar is te vinden in de aangetekende brief en in artikel 3 van het gemeentelijk reglement op het aanvragen van een conformiteitsattest.
 • De eigenaar/verhuurder dient binnen de termijn van 60 dagen (vanaf de dag van de poststempel) een aanvraag voor een conformiteitsattest in; De eigenaar/verhuurder vraagt het conformiteitsattest rechtstreeks aan bij IGEAN dienstverlening via deze link of kan hiervoor hulp vragen bij de huisvestingsambtenaar van de gemeente Boechout: dit kan per mail of telefoon of door persoonlijk langs te komen bij het woonloket.
 • Wanneer het dossier volledig is, zal de woningonderzoeker van IGEAN een conformiteitsonderzoek van de woning uitvoeren.
 • De woningonderzoeker van IGEAN maakt een afspraak met de huurder of bij een leegstaande woning met de eigenaar.
 • De woningonderzoeker voert een woningonderzoek ter plaatse uit. Hij/Zij kijkt of de woning voldoet aan de normen van de Vlaamse wooncode. Hij/Zij maakt een overzicht van vastgestelde gebreken die worden opgenomen in een fotoverslag met advies over mogelijke herstellingen/verbeteringen.
 • De woningonderzoeker bezorgt het fotoverslag aan de eigenaar/verhuurder en stelt een redelijke termijn van 3 maanden voor om de gebreken op te lossen. Nadien wordt er een hercontrole gepland.
 • De woningonderzoeker maakt een technisch verslag op dat bezorgd wordt aan de huisvestingsambtenaar.
 • De huisvestingsambtenaar van de gemeente Boechout maakt het conformiteitsattest op dat ondertekend wordt door de burgemeester. De huisvestingsambtenaar bezorgt het ondertekend conformiteitsattest aan de eigenaar, Wonen-Vlaanderen en IGEAN.