Leegstand

Om langdurige leegstand te vermijden en om verloedering tegen te gaan, pakt de gemeente de leegstand van gebouwen aan. We spreken over leegstand als een woning of gebouw minstens 12 opeenvolgende maanden niet bewoond of effectief gebruikt wordt.

Wanneer na de controle blijkt dat er sprake is van leegstand, nemen we het pand op in het leegstandsregister en brengen we de eigenaar op de hoogte. De eigenaar heeft dertig dagen om beroep aan te tekenen tegen de opname in het gemeentelijk leegstandsregister.

Wanneer de woning uiteindelijk 12 maanden in het leegstandsregister is opgenomen, moet je als eigenaar een belasting betalen, tenzij je hiervoor een vrijstelling krijgt.

Schrapping uit het leegstandsregister

Om een pand uit het register te laten schrappen, moet de eigenaar zelf een verzoek tot schrapping richten aan de gemeente Boechout. De eigenaar moet bewijzen dat het pand opnieuw in gebruik werd genomen voor een periode van minstens zes maanden.

  • Je vult het formulier 'schrapping uit het leegstandsregister' in bezorgt het aan de dienst Omgeving.
  • Een medewerker behandelt je aanvraag en doet eventueel een plaatsbezoek. Hij/zij maakt een verslag van de vaststellingen.
  • Het college van burgemeester en schepenen beslist over het al dan niet schrappen op basis van de aanvraag, de bewijsstukken en het verslag.
  • De eigenaar wordt op de hoogte gebracht van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.

Vrijstelling leegstandsbelasting

In bepaalde gevallen kan je een vrijstelling krijgen voor de belasting. Mogelijke redenen van vrijstelling zijn bijvoorbeeld dat de woning gerenoveerd wordt, dat de belastingplichtige in een zorginstelling verblijft, dat de woning of het gebouw in onverdeeldheid zit, dat de woning of het gebouw door een plotse ramp vernield of beschadigd is ...

Een vrijstelling moet jaarlijks opnieuw worden aangevraagd en geldt voor een beperkte periode afhankelijk van de reden van vrijstelling. De vrijstelling betekent niet dat het pand wordt geschrapt uit het leegstandsregister.

  • Je vraagt de vrijstelling best aan voor de verjaardag van de opname in het leegstandsregister. Wanneer je de aanvraag na deze datum indient, moet je alsnog de heffing betalen over het voorbije jaar. Je kan de aanvraag ten vroegste indienen op het ogenblik dat de 'Reden van vrijstelling' van toepassing is
  • Je vult het formulier 'vrijstelling van de leegstandsbelasting' in en bezorgt het aan de dienst Omgeving. 
  • Een medewerker onderzoekt of er voldoende redenen zijn om je vrij te stellen van de belasting.

Wanneer de vrijstelling wordt toegekend, betekent dit dat je de leegstandsbelasting voor het betrokken pand in het lopende aanslagjaar niet moet betalen. De anciënniteit van opname in het leegstandsregister blijft doorlopen tijdens de periode van vrijstelling.

 

Aanvraagformulieren

Reglement en belasting