Vrijstelling van de leegstandsbelasting

Wat is het?

De belasting op leegstand is een jaarlijkse gemeentebelasting die wordt gevestigd op woningen en gebouwen die gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden zijn opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister.

In bepaalde gevallen kan je een vrijstelling krijgen voor deze belasting.

Mogelijke redenen van vrijstelling zijn:

 • De belastingplichtige verblijft in een erkende zorginstelling.
 • De belastingplichtige heeft een beperkte handelingsbekwaamheid ingevolge een gerechtelijke beslissing.
 • De belastingplichtige is minder dan één jaar zakelijk gerechtigde van het gebouw of de woning. De vrijstelling geldt voor het jaar volgend op het verkrijgen van het zakelijk recht.
 • De woning of het gebouw ligt binnen de grenzen van een door de overheid goedgekeurd onteigeningsplan en is aangeduid als te onteigenen goed.
 • De woning of het gebouw zit in onverdeeldheid.
 • De woning of het gebouw is een beschermd monument, stads- of dorpsgezicht of ligt in ontwerp tot bescherming en er is een restauratiepremiedossier ingediend bij de bevoegde overheid dat ontvankelijk is verklaard.
 • De woning of het gebouw is door middel van een plotse ramp vernield of beschadigd.
 • De woning of het gebouw kan onmogelijk daadwerkelijk gebruikt worden omwille van verzegeling voor strafrechtelijk onderzoek of expertise voor een gerechtelijke procedure.
 • De eigenaars hebben een niet-vervallen omgevings- of stedenbouwkundige vergunning voor renovatie (stabiliteitswerken, sloop) van de woning of het gebouw.
 • De eigenaars dienden voor de woning of het gebouw een gedetailleerd renovatiedossier in zonder stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning.
 • De woning of het gebouw is eigendom van een erkende sociale huisvestingsmaatschappij, VMSW, IGEAN, AGB of OCMW.  

Een vrijstelling moet jaarlijks opnieuw worden aangevraagd en geldt voor een beperkte periode afhankelijk van de reden van vrijstelling.

Vrijstelling van leegstandsbelasting betekent niet dat het pand wordt geschrapt uit het leegstandsregister.

Voor wie is het?

Iedere eigenaar (zakelijk gerechtigde) van een pand dat is opgenomen in het leegstandsregister, kan een vrijstelling aanvragen mits een reden van vrijstelling van toepassing is.

Waar kan je terecht?

Dienst omgeving – Woonloket - huisvestingsambtenaar

Wat moet je meebrengen?

Bewijsstukken voor je reden van vrijstelling.

Wat zijn de stappen?

Je vraagt de vrijstelling best aan voor de verjaardag van de opname in het leegstandsregister. Wanneer je de aanvraag na deze datum indient, moet je alsnog de heffing betalen over het voorbije jaar. Je kan de aanvraag ten vroegste indienen op het ogenblik dat de 'Reden van vrijstelling' van toepassing is

 • Je vult het formulier Vrijstelling van de leegstandsbelasting in. Je kan het formulier ophalen bij de dienst ruimtelijke ordening of je kan het downloaden.
 • Je bezorgt het ingevulde formulier, met de bewijsstukken, aan de dienst omgeving.
 • De bevoegde ambtenaar van de gemeente onderzoekt of er voldoende redenen zijn tot vrijstelling van leegstandsbelasting.
 • Wanneer de vrijstelling wordt toegekend, betekent dit dat je de leegstandsbelasting voor het betrokken pand in het lopende aanslagjaar niet moet betalen.

De anciënniteit van opname in het leegstandsregister blijft doorlopen tijdens de periode van vrijstelling.