Vrijstelling van de belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen

Wat is het?

De belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen is een jaarlijkse gemeentebelasting die wordt gevestigd op woningen en gebouwen die minstens twaalf opeenvolgende maanden opgenomen zijn in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen.
In bepaalde gevallen kan je een vrijstelling krijgen voor deze belasting.

Mogelijke redenen van vrijstelling zijn:

 • De belastingplichtige is minder dan één jaar zakelijk gerechtigde van het gebouw of de woning. De vrijstelling geldt voor het jaar volgend op het verkrijgen van het zakelijk recht.
 • De woning of het gebouw ligt binnen de grenzen van een door de overheid goedgekeurd onteigeningsplan en is aangeduid als te onteigenen goed.
 • De woning of het gebouw is een beschermd monument, stads- of dorpsgezicht of ligt in ontwerp tot bescherming en er is een restauratiepremiedossier ingediend bij de bevoegde overheid dat ontvankelijk is verklaard.
 • De woning of het gebouw is door middel van een plotse ramp vernield of beschadigd.
 • De eigenaars dienden voor de woning of het gebouw een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning in voor renovatie van de woning of het gebouw.
 • De eigenaars dienden voor de woning of het gebouw een gedetailleerd renovatiedossier in zonder stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning
 • De woning of het gebouw is eigendom van een erkende sociale huisvestingsmaatschappij, een erkend sociaal verhuurkantoor, VMSW, IGEAN, AGB of OCMW. 

Een vrijstelling moet jaarlijks opnieuw worden aangevraagd en geldt voor een beperkte periode afhankelijk van de reden van de vrijstelling.

Vrijstelling van deze belasting betekent niet dat het pand uit het register wordt geschrapt.

Voor wie is het?

Iedere eigenaar van een pand dat is opgenomen in het register van verwaarloosde woningen en gebouwen kan een vrijstelling aanvragen mits een reden van vrijstelling van toepassing is.

Waar kan je terecht?

Dienst omgeving – Woonloket - huisvestingsambtenaar

Wat moet je meebrengen?

Bewijsstukken voor je reden van vrijstelling.

Wat zijn de stappen?

Je vraagt de vrijstelling best aan voor de verjaardag van de opname in het leegstandsregister. Wanneer je de aanvraag na deze datum indient, moet je alsnog de heffing betalen over het voorbije jaar. Je kan de aanvraag ten vroegste indienen op het ogenblik dat de 'reden van vrijstelling' van toepassing is.

 • Je vult het formulier Vrijstelling van de belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen in. Je kan het formulier ophalen bij de dienst omgeving of je kan het zelf downloaden.
 • Je bezorgt het ingevulde formulier met de bewijsstukken aan de dienst omgeving.
 • De bevoegde ambtenaar van de gemeente onderzoekt of er voldoende redenen zijn tot vrijstelling van de belasting.
 • Wanneer de vrijstelling wordt toegekend, betekent dit dat je de belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen voor het betrokken pand in het lopende aanslagjaar niet moet betalen.

De anciënniteit van opname in het register van verwaarloosde woningen en gebouwen blijft doorlopen tijdens de periode van vrijstelling.